Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 15/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-10-21

nr 38 poz. 165/. Stan prawny uległ następnie dalszej poważnej zmianie, albowiem zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...
./; na okres przejściowy zachowano czasowo obowiązywanie jej przepisów w odniesieniu do usług polegających na skupie i sprzedaży walut obcych oraz na sprzedaży...

SA/Po 2020/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-12-02

komisu obrotem jest prowizja i inne wynagrodzenia za wykonane usługi, pod jednakże pewnymi warunkami. Jednocześnie ustawodawca w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku...
oraz rewizji ksiąg handlowych. Spółka wniosła zastrzeżenia do ustaleń rewizji ksiąg handlowych w zakresie podatku obrotowego od sprzedaży komisowej towarów będących...

III SA 262/93 - Wyrok NSA z 1993-06-25

produktów i usług na eksport /M.P. nr 12 poz. 82 ze zm./ po drugie - nie płacił podatku obrotowego od produktu finalnego., Sytuacja uległa zmianie w wypadku, gdy towar...
gospodarcze produkcji i usług na eksport /M.P. nr 12 poz. 32 ze zm./., Zdaniem Urzędu, warunkiem uznania sprzedaży produktu na eksport jest posiadanie przez jednostkę...

III SA 455/93 - Wyrok NSA z 1993-07-28

działalność objęta zezwoleniem. Skoro zezwolenie nie obejmowało skupu i sprzedaży dewiz oraz usług transportowych, wymierzenie podatku od dochodu osiągniętego ze wspomnianych...
z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z przedmiotów działalności określonych w zezwoleniu była sprzedaż produktów i usług spółki w kraju i za granicą, a od 22 marca 1989...

III SA 315/93 - Wyrok NSA z 1993-12-20

handlowej na terytorium kraju, importu na potrzeby produkcyjne spółki oraz świadczonych przez nią usług, eksportu towarów pochodzących z własnej produkcji oraz usług...
, oraz za inne usługi konsultingowe i organizacyjne, wykonywane na zlecenie firm zagranicznych. Tego rodzaju czynności, zdaniem organu I instancji, nie wchodzą w zakres...

III ARN 6/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-03-26

się bowiem okazać że inwestycja ta została przeznaczona do świadczenia usług w ramach działalności pozarolniczej, a w takim wypadku decyzje wydane w postępowaniu...
Przychód z działalności rolniczej spółdzielni produkcyjnej, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...

III SA 2270-2271/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

Jeżeli bank, w ramach prowadzonej działalności /usługi bankowe/, udzielił swoim pracownikom kredytów lub pożyczek na warunkach korzystniejszych w zakresie oprocentowania...
zaliczane jest między innymi udzielanie i zaciąganie kredytów /symbol 94101 Klasyfikacji usług GUS/. Wartość tych świadczeń ustala się w sposób określony w art. 12 ust. 3 pkt 1...

III SA 1922/92 - Wyrok NSA z 1993-04-07

urzędowe ustala się na towary i usługi; przepis ten nie pozwala określać cen urzędowych dla konkretnych podmiotów prawnych. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność...
./ w związku z uchwałą, nr 95 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe /M.P. nr 25 poz. 192...

III SA 547/93 - Wyrok NSA z 1993-11-17

Handlu Wewnętrznego i Usług przewidującego cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Pomiędzy regulacją zawartą w rozporządzeniu z dnia 18 maja 1990 r. a rozporządzeniem MHWiU...
ta zaszłość dotyczy. oddala skargę. Urząd Skarbowy przyznał M.S. zwolnienie od podatków obrotowego i dochodowego z tytułu nowo uruchomionej działalności w zakresie handlu...

SA/Po 963/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-09-21

i materialnym może być uznawana pod warunkiem stwierdzenia takich okoliczności, jak: zawarcie umowy między podatnikiem a biurem rachunkowym o świadczenie usług w zakresie...
kontroli nad jego działaniami w zakresie usług świadczonych na jej rzecz, co jest oczywistym przejawem braku dochowania należytej staranności. Izba nie zgadza się z argumentami...
1   Następne >   2