Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 3306/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2015 r. nr IPPP3/4512-393/15-2/IG w przedmiocie podatku od towarów i usług. oddala skargę Gmina M. (dalej: 'Gmina...
' lub 'Skarżąca') pismem z 11 maja 2015 r. zwróciła się o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, zadając...

III SA/Wa 403/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza...
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)., We wniosku Gmina podała, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku...

I FSK 707/14 - Wyrok NSA z 2017-01-26

Skarbowej w W. z dnia 14 stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od grudnia 2010 r. do października 2011 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
stycznia 2013r. [...] w przedmiocie określenia wysokości różnicy podatku od towarów i usług za miesiące od grudnia 2010r. do października 2011r., 1.2. Stan sprawy Sąd...

I SA/Rz 1031/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-12

niejawnym spraw ze skarg M. R. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] września 2016 r. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r...
., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2011 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2011 r., - nr [...] w przedmiocie podatku...

III SA/Wa 2886/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-29

usług transportowych i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w Polsce., Strona ponosi koszty udokumentowane fakturami zawierającymi podatek...
się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, w przypadkach przysługującego prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach...

III SA/Gl 1024/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-25

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2) zasądza od Ministra Rozwoju...
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług. Źródłem wątpliwości Gminy był sposób rozliczania przez nią podatku od towarów i usług...

I SA/Gd 345/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-10

, w wyniku których dokonują na rzecz tych kontrahentów określonych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Za każdym razem ww. spółki wystawiają zgodnie...
z obowiązującymi przepisami faktury, w których wskazana jest zarówno kwota netto, jak i kwota uwzględniająca podatek od towarów i usług. Kwoty netto wynikające z wystawionych...

I SA/Gd 211/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-26

'u.p.d.o.f.', u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z działalności uważa się przychód pomniejszony o należny...
podatek od towarów i usług., Powołując się na poglądy wyrażone w wyrokach: Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2013 r. sygn. akt II FSK 1545/11...

I SA/Gd 210/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-26

', u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z działalności uważa się przychód pomniejszony o należny podatek...
od towarów i usług. Takie daleko idące rozróżnienie nie jest zasadne, bowiem mechanizm i konstrukcja prawna podatku określanego na gruncie prawa krajowego jako 'podatek...

I SA/Rz 315/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-04

Informacji Skarbowej z dnia 8 marca 2017 r. nr 2461-IBPP3.4512.882.2016.3.MD w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza...
, odnośnie interpretacji przepisów o podatku od towarów i usług dotyczących możliwości dokonania korekty wieloletniej i odzyskania przez nią podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   100