Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 112/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-02-03

Podatnik powinien prowadzić ewidencję dla celów podatku od towarów i usług /art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
18 października 1995 r. (...) w przedmiocie określenia wartości zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do kwietnia 1994 r...

I SA/Ka 1375/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-03-22

. Przy refakturowaniu usługi transportowej należy naliczać podatek od towarów i usług według stawki 22 procent bez względu na to, czy podwykonawca usługi jest podatnikiem podatku...
od towarów i usług i wykazał go na fakturze VAT /wówczas podatek ten będzie podatkiem naliczonym, podlegającym odliczeniu od podatku należnego/, czy też podwykonawca...

I SA/Wr 1697/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-11-10

rachunek czynności określone w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, co ma miejsce...
w szczególności w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej - jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy., 2...

I SA/Ka 1420-1433/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-04-07

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie przewiduje aby podatnik sam obliczał podatek...
. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług - oddala skargę. W dniach od 30 stycznia 1997 r. do 12 lutego 1997 r. przeprowadzona została kontrola przez pracowników Urzędu...

I SA/Ka 1004/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-11-24

Skarbowej w K. z dnia 20 marca 1998 r. (...) w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług za listopad 1993 r. - oddala skargę; Decyzją z dnia 9...
września 1997 r. (...) Urząd Skarbowy w J. Z. określił '' Spółce 'W.' z o.o. w J.-Z. wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za listopad 1993 r. w wysokości...

I SA/Po 2120/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-06-29

1. Sprzedażą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest niewątpliwie...
również odsprzedaż dostawcy opakowań zwrotnych., 2. Dla celów podatku od towarów i usług aport wniesiony przez skarżącą w postaci towarów wymienionych w art. 4 pkt 1...

III RN 186/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-04-09

. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i podlega sankcji z art. 27 ust. 5 pkt 2...
grudnia 1996 r., (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące lipiec i sierpień 1996 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa...

I SA/Wr 1969/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-06-15

Zakwestionowanie przez organy podatkowe na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11...
podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za okres od sierpnia do grudnia 1994. r. - uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Urzędu...

I SA/Wr 1965/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-06-15

Zakwestionowanie przez organy podatkowe na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11...
podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za okres od sierpnia do grudnia 1994. r. - uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Urzędu...

SA/Sz 1608/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-05-26

nie jest czynnością zrównaną ze sprzedażą towarów - art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
opodatkowania tej czynności podatkiem od towarów i usług. Przedmiotem skargi Haliny K. zamieszkałej w Ś. ul. M. do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest decyzja Izby Skarbowej w S...
1   Następne >   +2   +5   +10   39