Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

III SA 7086/98 - Wyrok NSA z 1999-09-07

licznikowych są usługami świadczonymi na potrzeby osobiste pracowników i są opodatkowane podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia...
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Izba Skarbowa w W. decyzją z dnia 31.08.1998 r.:, - uchyliła zaskarżoną...

VI SA/Wa 1610/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

z Konstytucją art. 1 pkt 8 w zw. z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 95, poz. 1100...
samoobliczenia. Podatnik z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego, jest zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku w terminach...

VI SA/Wa 1595/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

samoobliczenia. Podatnik z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego, jest zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku w terminach...
rozliczenia tej kwoty powołując się na zasady określone: w art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, stanowiącym, że podatek niezapłacony w terminie płatności jest zaległością...

VI SA/Wa 333/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. nr 1052) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w ustawie z dnia 10...
musi mieć co najmniej 14 dni na zapłacenie obciążającego go podatku' (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 11 lutego 2009 r., I SA/Bk 521/08)., Zdaniem O., za ww. interpretacją...

VI SA/Wa 1793/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-29

w jej miejsce Urzędu Regulacji Telekomunikacji oraz w związku z zakwestionowaniem prawa do naliczania podatku od towarów i usług VAT od opłat za prawo do wykorzystywania...

VI SA/Wa 1959/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

państwowe oraz podatnika podatku od towarów i usług,, 4) złożeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją)., Prezes UKE ostatecznie uznał...
Trybunału Sprawiedliwości,, 3) złożeniem zeznania lub deklaracji prze podatnika podatku dochodowego, akcyzowego, jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, przedsiębiorstwo...

VI SA/Wa 1848/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-19

aparatów publicznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych, wchodzących w skład usługi powszechnej świadczonej...
. zmiany, dalej jako 'sPt'), decyzję nr '(...)'), mocą której wyznaczył '(...)' do świadczenia usługi powszechnej, o której mowa w art. 81 ust. 1 sPt, na obszarze całego...

II GSK 3248/17 - Wyrok NSA z 2019-12-10

średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, obejmuje okres od 2008 r. do 2012 r. Organ podał, jakie były średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług...
, że organ prawidłowo uwzględnił średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS za okres od roku 2008 do roku 2012, a dane te organ...

I SA/Rz 16/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-08

sieci telekomunikacyjnych i świadczy publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne. W roku podatkowym 2004 firma wnioskodawcy osiągnęła obroty w wysokości 312.119,90zł...
udostępniania publicznego sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych określone zostały przepisami Prawa telekomunikacyjnego...