Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

I SA/Wa 1475/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-29

147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia...
. Stosownie do treści § 4 ust. 3 opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...

I SA/Lu 1243/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-11

do świadczenia usług., Samo posiadanie dokumentów wymienionych w par. 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego /Dz.U....

SA/Bk 1159/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-09-03

Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług /Dz.U. nr 39 poz. 175/. Drugi Urząd Skarbowy w B...
./, art. 2, art. 6 ust. 1 i 4, art. 15, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i art...

III SA 2076/99 - Wyrok NSA z 2001-03-22

1. Zobowiązanie w podatku od towarów i usług powstaje z mocy prawa. Dopiero w razie niewykonania przez podatnika ciążących na nim z mocy prawa obowiązków organ podatkowy...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, że 'urząd skarbowy ustali je w innej wysokości'. W świetle powołanego art. 26 cyt...

I SA/Lu 392/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-06-09

Stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ opodatkowaniu...
podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także - eksport usług, tj. świadczenie przez podatnika usług...

I SA/Wr 77/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-11-09

podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług /Dz.U. nr 39 poz. 175/ nie jest wystarczające dla uznania, iż skarżącemu przysługuje stawka '0' podatku...
: Polskie Zakłady Zbożowe B. S.A. w B. na decyzję Izby Skarbowej w O. z dnia 7 grudnia 1998 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za 1995 r. - oddala skargę. Organ...

SA/Bk 89/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-01-31

, lecz korzystała przy transporcie towarów z usług innego uprawnionego przewoźnika, usługi transportowe nie podlegały opodatkowaniu stawką '0' procent podatku VAT, albowiem Spółka...
podatku od towarów i usług, również w zakresie świadczonych usług. Wynika stąd, że jeżeli dany rodzaj usług nie został wyraźnie określony w przepisach szczegółowych...

I SA/Lu 1434/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-03-19

./, art. 4 pkt 6, art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
. z dnia 11.07.1997 r. w sprawie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za wrzesień 1993 r. w kwocie 434 zł. do zwrotu na rachunek bankowy - utrzymała w mocy...

VI SAB/Wa 14/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-04

wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 1052, ze zm.) oraz ustawą z dnia 22...
jako podatnik podatku od towarów i usług;, 5. jeżeli inny podmiot posiadający wobec niego znaczący wpływ lub sprawujący nad nim kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu...

I SA/Lu 745/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-11-16

podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług /Dz.U. nr 39 poz. 175/ stanowiących dowód świadczenia usług, o których mowa w par. 2 tego rozporządzenia...
od towarów i usług - utrzymała w mocy decyzję organu I instancji., Podstawą zakwestionowania dokonanego przez podatnika rozliczenia podatku od towarów i usług za ww. okres...
1   Następne >   +2   4