Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

III SAB/Kr 54/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-13

(słownie: dwieście czterdzieści złotych) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...
dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. WSA/wyr.1a - sentencja wyroku (tryb uproszczony) A. B. wniósł...

I SA/Sz 853/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-01-21

., Nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości w podatku od towarów i usług za kwiecień, maj, czerwiec i grudzień 2002r., styczeń i luty 2003r., w podatku...
osób trzecich za zaległości w podatku od towarów i usług za kwiecień, maj, czerwiec i grudzień 2002r., styczeń i luty 2003r., w podatku dochodowym od osób fizycznych...

V SA 215/98 - Wyrok NSA z 1999-09-22

obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie płacąc podatku...
od towarów i usług za marzec i kwiecień 1997 r. Fakt niewykonania tego obowiązku został potwierdzony decyzjami Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł.-B. z dnia 21 maja 1997 r...

II SAB/Wa 255/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-20

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W dniu [...] października 2011 r. W. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia), przy czym w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. o kwotę 27,60 zł...