Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

III SA 461/97 - Wyrok NSA z 1997-09-26

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. skargę oddala...
w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za maj 1996 r. W dniu 25 czerwca 1996 r. Centrum Leasingu i Finansów Sp. z o.o. w W. złożyła deklarację...

III SA 1793/00 - Wyrok NSA z 2001-11-22

ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...
. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące lat 1996, 1997, 1998 - oddala skargi. Decyzjami: - z 28 czerwca 2000 r. (...), z 30 maja 2000 r...

III SA 1792/01 - Wyrok NSA z 2003-02-05

kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1997 r., kwotę zaległości w tym podatku, wysokość należnych od tej zaległości odsetek oraz dodatkowe...
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, stanowiące, iż opodatkowaniu VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług oraz przekazanie...

VI SA/Wa 2465/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-19

Urzędu Skarbowego w W. ww. figurował jako osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego oraz podatkiem od towarów i usług (VAT...
oraz podatkiem od towarów i usług (VAT) w okresie od 3 listopada 1989 r. do 29 września 2011 r. Następnie zgłosił do przedmiotowej ewidencji informację o zawieszeniu...

VI SA/Wa 2047/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

podatkowi od towarów i usług., W ocenie Sądu, Skarżący przedkładając powyższe dokumenty wykazał, że w latach 2008-2014, nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej...
od towarów i usług za grudzień 2014 r. oraz korektą deklaracji za grudzień 2014 r.,, - karty informacyjne leczenia szpitalnego z: 9 stycznia 2002 r., 15 stycznia 2002 r., 1...

III SA 180/99 - Wyrok NSA z 1999-12-15

ubezpieczeniowe i osobowe'., W ocenie Urzędu Skarbowego było to zgodne z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w myśl...
w podatku od towarów i usług za okres od lipca 1993 r. do września 1995 r. uznając, iż sprzedaż samochodów i ich części w tym okresie nie mieściła się w zakresie działalności...

III SA/Łd 610/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-27

i usług VAT-7 za 12/2019;, j) deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 za 09/2019;, k) JPK_V7M za 11/2020;, l) JPK_V7M za 12/2020;, m) faktury VAT (zgodnie...
2019 r.;, h) zawiadomienia o zmianie treści wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr z 22 października 2020 r.;, i) deklaracji dla podatku od towarów...

III SA 1328/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-24

. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek i dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług 1997r. oddala skargę Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia...
[...] grudnia 1999r., nr [...], którą odmówiono P Z U S.A. w W. umorzenia odsetek od zaległości w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1997r. w wysokości [...] zł...

III SA 734/01 - Wyrok NSA z 2002-10-17

sprawy ze skargi Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w W. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 13.02.2001 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług - oddala...
skargę. Urząd Skarbowy W.-M. w dniu 15.09.2000 r. wydał decyzję (...), określającą PZU S.A. zobowiązanie w podatku od towarów i usług za styczeń-marzec 2000 r., w kwotach...

VI SA/Wa 1996/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-11

podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2008 i 2009., Wskazać w tym miejscu należy na pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego...
1   Następne >   +2   5