Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

III SA/Gl 390/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-18

ze stanem faktycznym 'Miejsca załadunku towaru' w zgłoszeniu [...], skarżąca w jej ocenie nie naraziła na uszczuplenie Skarbu Państwa ani w podatku od towarów i usług...
postępowanie egzekucyjne., Urząd Skarbowy poinformował, iż w ostatnich pięciu latach spółka posiadała zaległość z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób...

II GSK 1370/19 - Wyrok NSA z 2020-01-09

i podatek akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający, a ujawnione nieprawidłowości są wynikiem oczywistego błędu...
z ustawą karze pieniężnej) ustalono, że nie doszło do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego nie wszczyna się postępowania w sprawie o nałożenia...

I SA/Bd 355/23 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-10-24

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego., Dyrektor podkreślił, że ustawodawca tworząc przepis art. 30 ust. 4 ustawy o SENT wyraźnie zaznaczył, iż dotyczy...
uszczuplenia należności w podatku akcyzowym i podatku od towarów i usług. Kara pieniężna za naruszenie przepisów nie jest zależna od tego, czy towar objęty zgłoszeniem...

III SA/Kr 654/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-20

. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej 'dostawą towarów', podmiot wysyłający jest obowiązany również przekazać numer referencyjny podmiotowi odbierającemu. W przypadku...
wysyłającego albo numer, za pomocą którego podmiot wysyłający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej; 5) numer...

I SA/Bd 383/23 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-10-24

]go z sytuacją uszczuplenia należności w podatku akcyzowym i podatku od towarów i usług. Kara pieniężna za naruszenie przepisów nie jest zależna od tego, czy towar objęty...
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a ustaleń w tym zakresie dokonano w ramach kontroli celno-skarbowej;, 2) naruszenie art. 54 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia...

II SA/Bk 154/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-05-09

.. Każdy z tych podmiotów jest podmiotem biorącym udział w transakcji (art. 7 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług), z tym że, zdaniem odwołującej się, Spółka M...
, bowiem takim podmiotem odbierającym jest również Spółka M. jako nabywca towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stąd też, w ocenie odwołującej...

III SA/Łd 173/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-04

jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, numery rejestracyjne środka transportu, datę faktycznego rozpoczęcia przewozu...
i przekazać ten numer przewoźnikowi. W przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej 'dostawą towarów...

III SA/Lu 454/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-26

naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, mogących powodować, ze względu na skalę lub częstotliwość obrotu tymi...
przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. W oparciu o delegację ustawową wyrażoną w art. 3 ust. 11 ustawy SENT zostało...

III SA/Gl 625/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-09

, który nie miał wpływu na uszczuplenie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,, - art. 22 ust. 2 ustawy SENT w związku z art. 14 ustawy zmieniającej ustawę SENT...
niniejszą ustawą. W przypadku gdy ustalono, że nie doszło do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, postępowania te umarza się., Następnie...

II SA/Rz 1787/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-03-15

ustawy zmienianej w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. W przypadku gdy ustalono, że nie doszło do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego...
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i podatek akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający a ujawnione nieprawidłowości...
1   Następne >   +2   +5   +10   42