Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

III SA/Kr 310/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-10

. [...] w K kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...
dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Decyzją z dnia [...] 2015 r. ([...]) na podstawie art. 104...

II SA/Po 987/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-06

(...) tytułem podatku od towarów i usług. Zaskarżonym postanowieniem z dnia ... 2015 r. nr ... Komendant Wojewódzki Policji w P., po rozpatrzeniu zażalenia asp. (w stanie...
skarżącej zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu kwotę ... zł, w tym ... zł tytułem podatku od towarów i usług (pkt II wyroku). ...

I OSK 854/15 - Wyrok NSA z 2016-10-04

przepisanych, uwzględniając podatek od towarów i usług. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie prawa procesowego, w szczególności art. 107 K.p.a., poprzez brak prawidłowego...
procesowego pełnomocnika z urzędu według norm przepisanych, uwzględniając podatek od towarów i usług., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podał, że w niniejszej sprawie zachodzą...

II SA/Sz 88/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-12

od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną skarżącemu z urzędu. Rozkazem personalnym Nr [...] Komendant Miejski Policji w S. na podstawie art...
. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz adwokata P. S. kwotę [...] ([...]) złotych zawierającą należny podatek...

I OSK 1429/15 - Wyrok NSA z 2016-07-07

adwokata [...] kwotę 295,20 złotych, zawierającą należny podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną skarżącemu z urzędu (pkt II...

II SA/Lu 178/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-20

od towarów i usług. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] Komendant Wojewódzki Policji w L. (dalej jako organ), po rozpatrzeniu odwołania J. Z., B...
dwadzieścia groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku...

I OSK 1729/06 - Wyrok NSA z 2007-08-22

złotych/ oraz kwotę 110 zł /sto dziesięć złotych/ stanowiącą 22% podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wyrokiem z dnia 17...

III SA/Łd 84/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-05

Prawnego w Ł. przy ul. A 16 lok. 6 kwotę 295, 20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć i 20/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy...

III SA/Łd 598/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-19

Kancelarię Radcy Prawnego w Ł. przy ul. A 1 lok. 1, kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć i 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów...

II SA/Wa 1159/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-05

Administracyjnego w Warszawie na rzecz pełnomocnika z urzędu adw. K. W. kwotę zł 240 (dwieście czterdzieści zł) powiększoną o 22% podatku od towaru i usług w kwocie 52.80...
udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), Sąd przyznał pełnomocnikowi skarżącej wynagrodzenie w wysokości 240 zł powiększone o należny podatek od towarów...
1   Następne >   +2   4