Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

I SA/Sz 664/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-29

, korzystając z preferencyjnego opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od towarów i usług. Wskazana przez stronę okoliczność posiadania statusu NZOZ...
przez skarżącą, która korzystała z preferencyjnego opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od towarów i usług. Organy podatkowe orzekające w sprawie skoncentrowały...

I SA/Gd 1191/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-29

medyczne, korzystając z preferencyjnego opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od towarów i usług., Trafnie zatem organy określające wysokość opłaty...
podatku VAT w wysokości 8%, natomiast usługi medyczne i turnusy rehabilitacyjne, które spółka świadczy są zwolnione z podatku VAT. Potwierdzeniem prowadzenia działalności...

I SA/Gd 1192/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-29

opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od towarów i usług., Trafnie zatem organy określające wysokość opłaty, związane przepisami u.c.p.g. oraz przepisami uchwały...
status NZOZ, prowadząc stacjonarne pobyty zdrowotne i rehabilitacyjne, które nie są tożsame z usługami hotelowymi, objętymi stawką podatku VAT w wysokości 8%, natomiast...

I SA/Ke 185/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-04-27

podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Rada gminy podejmuje uchwałę...
, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług. Zgodnie natomiast z § 2 pkt 11, stawka opłaty...

I SA/Go 17/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

ust.1 pkt 1 ustawy o cenach - podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takimi podatkami, którą kupujący...
. Tak rozumiana opłata (cena) musi uwzględniać podatek od towarów i usług jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż usługi podlega obciążeniu takim podatkiem...

I SA/Go 18/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

ustawy o cenach - podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takimi podatkami, którą kupujący jest obowiązany...
opłata (cena) musi uwzględniać podatek od towarów i usług jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż usługi podlega obciążeniu takim podatkiem., Prokurator...

II OSK 2247/16 - Wyrok NSA z 2018-09-12

relacjach gospodarczych, również na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), w zakresie wystawiania faktur VAT...
od towarów i usług, na skarżącej ciążyłby co prawda obowiązek dokonania zapłaty podatku należnego z tytułu danej transakcji, ale byłaby również uprawniona do odliczenia podatku...

I SA/Go 20/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-05

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych bez uwzględniania obciążeniem z tytułu podatku od towarów i usług, co w istotny sposób narusza powołane przepisy...
jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za usługę i w której, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych, uwzględnia się podatek od towarów i usług. Prokurator stwierdził, że Rada...

III SA/Po 1017/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-13

uwzględniającą podatek od towarów i usług w kwocie [...] złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu. Uzasadnienie...

I SA/Ke 37/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-03-24

(pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. 1. Decyzja organu administracji publicznej...
1   Następne >   +2   5