Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Go 158/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-05-30

opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług za okres od września 2010 r. do grudnia 2010 r., w tym zasadności wykazanego w tym okresie...
zwrotu różnicy podatku w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Ww. postępowanie kontrolne zostało zakończone przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego...

I SA/Gl 889/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-28

w pełnej wysokości kwot naliczonego podatku od towarów i usług, pomniejszających podatek należny w 2010 r. Dotyczyły one wydatków związanych z: nieruchomościami, z budową...
Skarżący wyjawił, że miały one związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, dlatego przysługiwało jej pełne prawo do odliczenia podatku...

I SA/Gl 1548/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-13

w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zaliczenia części zwrotu podatku od towarów i usług na poczet zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób...
zwrotu podatku od towarów i usług za maj 2018 r. w kwocie [...] zł. na poczet zobowiązania podatkowego tego podmiotu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2018 r...

I SA/Kr 519/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-09-15

. nr [...] w przedmiocie określenia oraz zabezpieczenia na majątku podatnika przybliżonych kwot zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżoną decyzję w części...
dotyczącej przybliżonych kwot zobowiązań w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do listopada 2015r., II. oddala skargę w zakresie przybliżonych kwot zobowiązań...

I GZ 498/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

pełnomocnikowi powiększono o kwotę podatku od towarów i usług, liczonego według stawki podstawowej, w wysokości 55,20 zł., Sąd I instancji podniósł, że pomimo oświadczenia...
pełnomocnika, odnośnie nieposiadania statusu podatnika podatku od towarów i usług, przyznał wynagrodzenie za udzielenie pomocy prawnej z urzędu, powiększone o kwotę należnego...

I SA/Go 215/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-06-18

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. Uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w całości. 2. Zasądza...
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług., Zaskarżona interpretacja wydana została na skutek złożonego wniosku wspólnego o wydanie interpretacji...

I FSK 1995/16 - Wyrok NSA z 2018-02-08

. nr ITPP2/4512-962/15/AW w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od T. S. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 480 (słownie...
. w przedmiocie podatku od towarów i usług., Spośród zagadnień podatkowych stanowiących przedmiot zaskarżonej interpretacji sporna była kwestia podstawy opodatkowania podatkiem...

I SA/Po 206/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-08-01

od towarów i usług za styczeń i marzec 2013 r., określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za luty 2013 r., orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłych...
wspólników za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2013 r. wraz z odsetkami za zwłokę postanawia: 1. sprostować oczywiste omyłki pisarskie...

III SA/Kr 1790/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-16

określenia kwoty podatku od towarów i usług z tytułu importu, , , - skargę oddala -, Zaskarżoną decyzją z 26 października 2016r. znak: [...] Dyrektor Izby Celnej...
Naczelnika Urzędu Celnego z [...] 2016r. znak: [...] określającą podatnikom solidarnym A sp. z o.o. oraz L sp. z o.o. prawidłową kwotę podatku od towarów i usług (typ opłaty...

I SA/Po 1008/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-11-15

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do kwietnia 2005r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
w zw. z art. 109 ust. 3, 4 i6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), w której to określił i ustalił dla 'A' W.B. zobowiązanie podatkowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   100