Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II SA/Sz 1131/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-07-02

podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne udzielone skarżącemu na zasadzie prawa pomocy. Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2020 r. sygn. akt...
, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...

II SA/Lu 804/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-07

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu kwotę [...]), w tym [...] należnego podatku od towarów i usług...
[...]zł, podwyższoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług. ...

II SA/Lu 387/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-13

złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lutego 2018 r., nr [...] Inne odmówił M. C. potwierdzenia statusu...
Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U z 2016 r. poz. 1714). Jest to kwota 240 zł powiększona o podatek od towarów i usług...

II SA/Lu 130/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-09-05

(pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. We wniosku z dnia [...] listopada 2018r. A. Z. domagał się potwierdzenia statusu...
przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu ( Dz. U z 2019r. poz. 18 ). Obejmuje ono 240 zł podwyższone o kwotę podatku od towarów...

IV SA/Po 272/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-22

110,40 (sto dziesięć 40/100) złotych stanowiącą podatek od towarów i usług - łącznie 590,40 (pięćset dziewięćdziesiąt 40/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej...
równej opłacie maksymalnej, tj. w wysokości 480 zł podwyższonej o kwotę podatku od towarów i usług (110,40 zł) - łącznie 590,40 zł., Ponownie rozpoznając sprawę organ...

II SA/Łd 732/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-15

Administracyjnego w Łodzi adwokatowi Ł. S. prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ulicy [...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o podatek od towarów...
i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu. LS II SA/Łd 732/14, Uzasadnienie, Decyzją z dnia [...] Szef Urzędu do Spraw Kombatantów...

II SA/Lu 131/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-06-06

(pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) należnego podatku od towarów i usług. Decyzją z dnia 11 września 2007 r. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób...

II SA/Lu 1195/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-07-21

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), należnego podatku od towarów i usług. H. Ż. wystąpił do Szefa...

II SA/Lu 690/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-23

dwadzieścia groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), należnego podatku od towarów...
i usług. J. M. wystąpił z wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich przewidzianych w przepisach ustawy z dnia [...] r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących...

II SA/Sz 1332/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-25

zawierającą należny podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Decyzją z dnia [...] r., wydaną na podstawie art. 5 ust. 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   25