Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 2638/12 - Wyrok NSA z 2014-11-06

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
. (powoływanej dalej jako 'spółka', 'skarżąca') na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Ol 322/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-07-28

Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2022 r. nr 2801-IEW.4253.4.2022.7 w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) uchyla zaskarżone...
na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z 25 kwietnia 2022 r., w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej...

I SA/Po 651/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-08

Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Dyrektora Izby...
2016r. Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] lipca 2016r. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. w części...

VIII SA/Wa 126/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

sądowego. 1. Naczelnik Urzędu Celnego w [...] (dalej; organ I instancji lub Naczelnik UC) postanowieniem z [...]grudnia 2010 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności swojej...
w zaskarżonym w sprawie niniejszej postanowieniu), natomiast postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczono pełnomocnikowi spółki 14 grudnia 2010 r...

IV SA/Wa 552/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-08

rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego J. P. kwotę 100 (sto...
Ochrony Środowiska w [...] (dalej: 'RDOŚ' lub 'organ I instancji') z dnia [...] sierpnia 2019 r., znak sprawy: [...] , nadające rygor natychmiastowej wykonalności...

III SA/Łd 133/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-07

przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. decyzje z dnia [...] i [...], którym to decyzjom postanowieniami z dnia [...] nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wskazane postanowienia...
zostały odebrane przez pełnomocnika w dniu 12 listopada 2010 r. Zastosowanie, na podstawie art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności...

VII SA/Wa 2059/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-04

Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę Wojewoda...
inwestora - [...] S.A. w [...], o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] Nr [...] z [...] marca 2016 r., nadał rygor natychmiastowej...

II FSK 825/12 - Wyrok NSA z 2014-04-15

w podatku od nieruchomości za 2005 r., Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2010 r. Prezydent Miasta G. nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności , powołując...
z art. 239 b § 1 O. p. uprawdopodabnia, że zobowiązanie nie zostanie wykonane. W chwili nadania rygoru natychmiastowej wykonalności Spółka jeszcze nie wypełniła...

I SA/Ol 583/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-16

A na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie 2. zasądza...
'[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Z akt sprawy wynika, że decyzją z dnia '[...]' Prezydent Miasta określił Spółce wysokość zobowiązania podatkowego...

I SA/Bd 93/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-19

, [...]. na postanowienie Naczelnika [...]Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...]. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Naczelnika...
z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) - dalej: 'O.p.' nadał w.wym. decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100