Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 20/83 - Wyrok NSA z 1983-05-24

okoliczności faktyczne uzasadniające jego zastosowanie., 3. Organ administracji państwowej nie może nadać swej decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności...
na budowę. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z powołaniem się na art. 108 par. 1 Kpa. , Od decyzji tej Grzegorz P. odwołał się do Wojewody Lubelskiego...