Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Ol 28/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-09-02

postępowania administracyjnego został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Powodem zwolnienia ze służby w policji J. P. było skazanie go prawomocnym wyrokiem Sądu...
Rejonowego za popełnienie przestępstwa umyślnego. Rygor natychmiastowej wykonalności rozkazowi temu został nadany ze względu na interes społeczny wyrażający się szczególnym...

II SA/Gd 2681/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-04-21

karnego nie mają zastosowania w postępowaniu administracyjnym., Nadanie decyzji organu I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności powoduje, że decyzja podlega...
ze- służbą, natomiast organ nie wyjaśnił przesłanki nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zwolnieniu ze służby., W odpowiedzi na skargę organ II instancji...

IV SA 2068/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-01-28

w omawianym przypadku, ponieważ Zarząd Gminy w E. uzyskał decyzję pozwolenia na budowę przyłącza energetycznego, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności...
w trakcie trwającego postępowania odwoławczego, nawet gdy decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności, jest od samego początku nielegalne., Wojewódzki Inspektor...

II SA/Ka 1341/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-08-05

ją decyzji organu pierwszej instancji w części orzekającej o rygorze natychmiastowej wykonalności, 3. określa, że zaskarżona decyzja w pkt 1 i 3 nie może być wykonana, 4...
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Z. i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Starosta Z. stwierdził, że S. J. w [...] r...

SA/Rz 127/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-10-27

na skutek nadania decyzji o pozwoleniu na budowę rygoru natychmiastowej wykonalności zrealizował gazociąg do dnia [...] października 1999 r. (zapis w Dzienniku budowy...
rozpocząć budowy w oparciu o decyzję zaopatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności, przed nabraniem przez nią waloru ostateczności. W związku z tym zastosowanie trybu z art...

VI SA/Wa 1876/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-28

. Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany decyzji organu I instancji zgodnie z przepisem art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz...
. U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.). W świetle tego przepisu decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z zastrzeżeniem ust. 4. Stosownie zaś do art. 93 ust. 4...

VI SA/Wa 1875/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-28

. Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany decyzji organu I instancji zgodnie z przepisem art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz...
. U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.). W świetle tego przepisu decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z zastrzeżeniem ust. 4. Stosownie zaś do art. 93 ust. 4...

II SA/Po 3443/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-02-17

drogowym ulicy Łokietka. Na podstawie art. 108 § 1 kpa ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Z uzasadnieniu...
2 ustawy o drogach publicznych. Kwestionowała też zasadność nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Poza tym powoływała się na ochronę praw nabytych...

SA/Sz 573/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-11

oraz komina 'energetycznego' budynku mieszkalnego nr [...] przy ul. [...] w [...], nadając powyższej decyzji na podstawie art. 108 § 1 kpa rygor natychmiastowej wykonalności...
na podstawie przepisów prawa cywilnego. Nie budzi również zastrzeżeń organu odwoławczego nadanie powyższej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Organ I instancji biorąc...

VI SA/Wa 1874/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-28

. Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany decyzji organu I instancji zgodnie z przepisem art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz...
uiszczenia kary pieniężnej organowi, który ją nałożył., Przepisy art. 93 ust. 3 i 4 powołanej ustawy, w kwestii rygoru natychmiastowej wykonalności, są normami prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   23