Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 994/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-26

, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności, a także ustawa szczególna nie wyłącza wstrzymania wykonania...
przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna...

VI SA/Wa 391/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-21

na posiadanie broni palnej myśliwskiej oraz nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ powołał się na fakt, iż Prokuratura Okręgowa VI...
, a także o cofnięcie rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu odwołania skarżący podniósł, iż przestępstwa pod zarzutem popełnienia których stoi, nie uzasadniają obawy użycia...

II OZ 15/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-17

Komendant Główny Policji rażąco naruszył prawo, a także nie nadał jej rygoru natychmiastowej wykonalności i nie podlega ona wykonaniu z mocy prawa., Naczelny Sąd...
Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2005 r. sygn. akt II OZ 184/05, niepubl.). Także wywody skarżącej odnośnie braku nadania rygoru natychmiastowej wykonalności zaskarżonej...

II OZ 8/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-17

.). Także wywody strony skarżącej odnośnie braku nadania rygoru natychmiastowej wykonalności zaskarżonej decyzji pozostają bez znaczenia dla oceny niniejszej sprawy...
natychmiastowej wykonalności i nie podlega ona wykonaniu z mocy prawa., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zażalenie nie jest zasadne., Mając...

II OSK 421/06 - Wyrok NSA z 2007-03-06

. cofnął skarżącemu pozwolenie na broń palną myśliwską i zaopatrzył tę decyzję w rygor natychmiastowej wykonalności. Organ ustalił, że w dniu 10 grudnia 2003 r. Sąd Rejonowy...
[...] marca 2005 r. Komendant Główny Policji, po rozpatrzeniu odwołania B. C., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję uchylając ją jedynie w części dotyczącej rygoru natychmiastowej...

II SA/Wa 1094/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-14

, iż nie było podstaw do nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Reasumując, w ocenie strony, nie istnieją prawne przeciwwskazania do rejestracji...
natychmiastowej wykonalności., Od wskazanej decyzji strona złożyła w terminie ustawowym odwołanie do Komendanta Głównego Policji wnosząc o jej uchylenie w całości. Podniosła...

II SA/Wa 742/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-08

decyzji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności zostanie wobec niego wszczęte postępowanie o nielegalne posiadanie broni i amunicji. Skarżący podkreślił...

II SA/Wa 884/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Wa 2704/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-02

natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § 2 ppsa)., Stosownie natomiast do treści art. 61 § 3 ppsa, po przekazaniu sądowi...
, ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru...

III SA/Wr 610/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

strzelnicy '[...]' zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr [...] obręb O., gmina L. Decyzji nadano na podstawie art. 138 §2 K.p.a. rygor natychmiastowej wykonalności...
mieszkańców oraz narusza zasady współżycia lokalnej społeczności, zasad tych nie przestrzega. Rygor natychmiastowej wykonalności nadano decyzji w związku z realnym zagrożeniem...
1   Następne >   2