Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Po 1256/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-11-23

rygoru natychmiastowej wykonalności w sprawie dotyczącej odmowy uchylenia czynności materialno- technicznej zameldowania o d d a l a s k a r g ę /-/ M. Kwiecińska /-/ M...
rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Burmistrza B. W. z dnia [...]r. Nr [...]., Postanowieniem z dnia [...]r. Nr [...] Burmistrz B. W. orzekł o odmowie nadania...

IV SAB/Wa 69/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-04

2004r. wnieśli skargę na bezczynności Ministra Infrastruktury wraz z wnioskiem o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] Nr [...] z dnia...
przed sądami administracyjnymi, skutkowało jego umorzeniem., Odnosząc się natomiast do wniosku skarżących o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Wa 1877/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-15

, [...] o powierzchni [...] ha i [...] o powierzchni [...] ha, wraz z nadaniem decyzji tej rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu powyższej decyzji wskazano...
i Autostrad na niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji Wojewody K. K. oraz H. P. złożyli odwołania...

II SA/Wa 2204/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-02

przez pracodawcę bez zastrzeżeń w protokole z kontroli z dnia [...] czerwca 2004r. nr [...]. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji został nadany z uwagi na wymagalność roszczenia...
nakazowi rygor natychmiastowej wykonalności ze względów społecznych, gdyż w takiej sytuacji nie ma podstaw do wypłaty środków pieniężnych osobie, która swoim działaniem...

II SA/Po 1955/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-10-27

)., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa., W odwołaniu od nakazu pełnomocnik pracodawcy zarzucił naruszenie przepisów art. 9 ust. 1...
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy poprzez nie wskazanie dodatkowego terminu do usunięcia uchybień; błędne wydanie rygoru natychmiastowej wykonalności w trybie art. 108 kpa...

OSK 1809/04 - Wyrok NSA z 2005-06-15

. - i, na podstawie art. 108 par. 1 Kpa, nadał swej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności 'ze względu na interes społeczny wyrażający się szczególnym statusem i zadaniami Policji...
za przestępstwo, i właśnie dlatego decyzji zwalniającej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W skardze kasacyjnej Jerzy P. zarzucił 'naruszenie prawa materialnego przez błędne...

I SA/Wa 1552/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-27

tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody [...]., W uzasadnieniu organ drugiej instancji wskazał, że decyzją Burmistrza J...
przedmiotowej nieruchomości oraz nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Decyzją z dnia [...] kwietnia 2004r. nr [...] Wojewoda [...] udzielił...

II SA/Kr 2195/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-08-23

oraz przy zachowaniu przepisów bhp., W zakresie obowiązków objętych punktami 1,2,3,4,13,14,15 nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108...
[...] Spółdzielnia Mieszkaniowa w K. Podniosła, iż co do robót, którym nadano w decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, niezwłocznie przystąpiła do ich realizacji...

I SA/Wa 101/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-09

tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu powyższej decyzji Minister Infrastruktury poniósł, że decyzją z dnia [...] lutego 2002 r., nr [...] Burmistrz...
i Autostrad Oddział w K. zwróciła się do Wojewody [...] o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego i o wydanie decyzji z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności, zwalającej...

OSK 1165/04 - Wyrok NSA z 2005-03-11

decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu tej decyzji Starosta podniósł, że w okresie 6 miesięcy od 22 września 2000 r. do 8 marca 2001 r...
jazdy do czasu poddania się egzaminowi sprawdzającemu kwalifikacje. O rygorze natychmiastowej wykonalności Starosta orzekł z uwagi na ochronę życia uczestników ruchu...
1   Następne >   +2   +5   +10   34