Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Op 149/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-06-10

. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. z tytułu...
postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie...

III SA/Wa 2691/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) stwierdza, że uchylone postanowienie nie może być wykonane w całości, 3...
Urzędu Skarbowego W. z [...] marca 2014r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] marca 2014r. - umorzył postępowanie zażaleniowe...

I FSK 674/13 - Wyrok NSA z 2014-04-22

Wydanie decyzji ostatecznej w sprawie, w której decyzji organu pierwszej instancji w drodze postanowienia nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art...
zażaleniowe w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej., 2. Przedstawiony przez Sąd pierwszej instancji przebieg postępowania, 2.1. Dyrektor...

I SA/Gl 618/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od nieruchomości za 2008 r. oddala...
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji z dnia [...] nr [...] określającej Spółce wysokość podatku od nieruchomości za 2008 r. w kwocie...

II OSK 1718/14 - Wyrok NSA z 2015-03-04

Rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 17 ust 1 specustawy drogowej organ może nadać decyzji nieostatecznej oraz decyzji o zwolnieniu na realizację...
Małopolskiego z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...

I SA/Gd 1372/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-27

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 9 sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Zaskarżonym...
. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 13 sierpnia 2012r., nr [...] w sprawie określenia H.Ch. zobowiązania...

I SA/Kr 758/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-25

Skarbowej z dnia 2 marca 2015 r. Nr [...] w przedmiocie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności - skargę oddala - Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
. nr [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia 3.10.2014 r. w części dotyczącej określenia...

III FSK 398/21 - Wyrok NSA z 2021-11-23

2015 r. nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, dlatego, że do momentu podjęcia egzekucji postanowienie w tej sprawie nie zostało Skarżącej doręczone. Zdaniem...
Sądu skutek prawny w postaci nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności następuje od chwili wydania postanowienia, czyli złożenia podpisu...

I SA/Kr 2233/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-12

decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, - skargę oddala - Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2011 r. nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego działając...
doręczenia decyzji stronie (24 października 2011 r.) do dnia wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności (2 grudnia 2011 r.) minął okres dłuższy...

I SA/Lu 252/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-19

Administracji Skarbowej z dnia 25 lutego 2022 r. nr 0601-IEW.4251.4.2021.9 w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I. uchyla zaskarżone postanowienie...
Administracji Skarbowej utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach z dnia 25 października 2021 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100