Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 1503/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

w B. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
(zwanego dalej GDDKiA) - rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia [...] stycznia 2014 r., znak: [...] o środowiskowych uwarunkowaniach...

II OSK 2113/11 - Wyrok NSA z 2011-11-29

2010 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. oddala...
oddalił skargę A. D. na postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia [...] listopada 2010 roku, Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Op 149/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-06-10

. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. z tytułu...
postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie...

II OSK 1718/14 - Wyrok NSA z 2015-03-04

Rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 17 ust 1 specustawy drogowej organ może nadać decyzji nieostatecznej oraz decyzji o zwolnieniu na realizację...
Małopolskiego z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...

I SA/Lu 252/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-19

Administracji Skarbowej z dnia 25 lutego 2022 r. nr 0601-IEW.4251.4.2021.9 w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I. uchyla zaskarżone postanowienie...
Administracji Skarbowej utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach z dnia 25 października 2021 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

II FSK 2638/12 - Wyrok NSA z 2014-11-06

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
. (powoływanej dalej jako 'spółka', 'skarżąca') na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Po 651/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-08

Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Dyrektora Izby...
2016r. Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] lipca 2016r. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. w części...

IV SA/Wa 552/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-08

rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego J. P. kwotę 100 (sto...
Ochrony Środowiska w [...] (dalej: 'RDOŚ' lub 'organ I instancji') z dnia [...] sierpnia 2019 r., znak sprawy: [...] , nadające rygor natychmiastowej wykonalności...

I SA/Sz 362/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-07-18

przymiotu ostateczności) rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, że okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania...
przez Spółkę wykonane,, - art. 120 oraz art. 121 § 1 w zw. z art. 239b § 2 i art. 239b § 1 pkt 4 O.p., poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wyłącznie...

I SA/Kr 16/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-11

rygoru natychmiastowej wykonalności, I. skargę oddala, II. zarządza z kasy tutejszego Sądu na rzecz skarżącego zwrot nadpłaconego wpisu od skargi w kwocie 50 zł...
. nr [...] w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej nr [...] z 21 września 2012r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100