Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Po 220/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-18

. - dalej k.p.a.) uchylił własną decyzję nr [...] z dnia [...].01.2011r. wydaną dla lek. wet. P.S. i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu...
udziału strony w postępowaniu administracyjnym, niezawiadomienie strony o wszczęciu postępowania z urzędu, bezpodstawne nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Ke 1079/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-10-07

nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności., Odwołania od wskazanej decyzji wnieśli [...]. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, utrzymując w mocy zakwestionowaną decyzję...
. Za nadwyżkę ekwiwalentu uczestnik scalenia zobowiązał się uiścić dopłatę pieniężną., Odnośnie zarzutów dotyczących nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

IV SA/Wa 2299/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

działania Przedsiębiorstwa [...] w M. poprzez wstrzymanie uboju do czasu usunięcia uchybień. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu...
pochodzenia zwierzęcego, a co za tym idzie zdrowiu ludzi., Należy podnieść, że instytucja związana z nadaniem aktowi administracyjnemu rygoru natychmiastowej wykonalności...

II OSK 2568/14 - Wyrok NSA z 2016-06-21

. Powyższej decyzji organ pierwszej instancji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że w dniu [...] września 2013 r. w ramach analizy...
decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, wskazano na możliwość zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi poprzez skażenie mięsa ubitych zwierząt., W następstwie...

II SA/Bd 74/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-09

, które miały styczność z niedozwolonymi białkami pochodzenia zwierzęcego. Powyższej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji PLW wyjaśnił...
skażenia pasz stosowanych w przyszłości w gospodarstwie. Argumentując natomiast nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności PLW wskazał na możliwość zagrożenia...

II SA/Bd 68/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-23

, które miały styczność z niedozwolonymi białkami pochodzenia zwierzęcego wraz z udokumentowaniem tych czynności. Powyższej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
w gospodarstwie. Argumentując natomiast nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności PLW wskazał na możliwość zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi poprzez skażenie...

II SA/Bd 71/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-23

w przyszłości w gospodarstwie. Argumentując natomiast nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności PLW wskazał na możliwość zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi poprzez skażenie...
(w tym także w odniesieniu do uzasadnienia rozstrzygnięcia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności);, • art. 108 § 1 k.p.a. poprzez jego niewłaściwe...

II OSK 2552/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

pochodzenia zwierzęcego i udokumentowanie tych czynności oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Organ administracji ustalił, że w paszy podanej brojlerom...
oraz nałożone w decyzji środki i rygor natychmiastowej wykonalności., Rozpoznając odwołanie [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii decyzją z [...] listopada 2013 r. utrzymał...

II OSK 2553/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

pochodzenia zwierzęcego i udokumentowanie tych czynności oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Organ administracji ustalił, że w paszy podanej brojlerom...
oraz nałożone w decyzji środki i rygor natychmiastowej wykonalności., Rozpoznając odwołanie [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii decyzją z [...] listopada 2013 r. utrzymał...

II OSK 2249/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

i udokumentowanie tych czynności oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Organ administracji ustalił, że w paszy podanej brojlerom kurzym w kurniku nr 10...
ochrony zdrowia ludzi oraz wyeliminowania zagrożenia dla zdrowia ludzi nałożono rygor natychmiastowej wykonalności., Wyjaśniając podstawę prawną nałożonych zakazów...
1   Następne >   +2   +5   +10   47