Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 2801/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

. B., stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Decyzji tej Wojewoda Dolnośląski nadał rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda...
został rozpatrzony negatywnie, ponieważ art. 12 ust. 4g ustawy drogowej może być zastosowany jedynie wobec decyzji nieostatecznej, gdyż rygor natychmiastowej wykonalności...

I OSK 2802/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Decyzji tej Wojewoda Dolnośląski nadał rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda Dolnośląski...
rozpatrzony negatywnie, ponieważ art. 12 ust. 4g ustawy drogowej może być zastosowany jedynie wobec decyzji nieostatecznej, gdyż rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA/Gl 751/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-21

sposobu korzystania z nieruchomości rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Starosta [...] postanowieniem z dnia [...] roku, wydanym na podstawie art. 123, art...
W. - J., T. - R., realizowanej jako inwestycja p.n. 'Modernizacja linii 400 kV W. - J. W. - R. oraz linii 400 kV W. - J., T. - R., rygoru natychmiastowej wykonalności...

I OSK 2803/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

Dolnośląski nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Następnie decyzja ta stała się ostateczna w dniu [...] kwietnia 2014 r. Działając na podstawie ustawy z dnia 10...
w tej dacie ustał również rygor natychmiastowej wykonalności, przeto w sprawie zastosowanie ma przepis art. 12 ust 4b ustawy, który określa, że za prawo do nieruchomości...

II SA/Op 117/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

określił też zakres ograniczenia i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Rozstrzygnięcie zostało wydane na podstawie art. 124 ust. 1, art. 113 ust. 6 i ust. 7...
decyzją z dnia 14 lutego 2020 r., nr [...], uchylił zaskarżoną decyzję Starosty Strzeleckiego w części dotyczącej nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

I OSK 2856/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

Państwa. Decyzji tej Wojewoda [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu 17 kwietnia 2014 r. Wojewoda [...] wydał zaświadczenie o ostateczności ww. decyzji...
nieostatecznej ZRID. Organ argumentował, że skoro decyzja Wojewody stała się ostateczna w dniu 8 kwietnia 2014 r. to w tej dacie ustał również rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA/Op 76/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-14

dwutorowej linii 110 kV zasilającej projektowany GPZ 110/15 kV', w części dotyczącej nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności i umarzającą postępowanie...
dwutorowej linii 110 kV zasilającej projektowany GPZ 110/15 kV' i nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W osnowie decyzji opisał sposób i zakres ograniczenia...

II SA/Kr 42/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-25

. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w sprawie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości skargę oddala. Postanowieniem z dnia 28 września...
2018 roku znak: [...] Starosta [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty [...] Nr [...] z dnia 28.06.2018 r. o zobowiązaniu właścicieli działki...

I SA/Wa 136/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

[...] z dnia [...] maja 2010 r., nr [...] odmawiające nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Wojewody [...] z dnia [...] marca 2010 r...
, stosownie do art. 108 § 1 kpa, decyzji Wojewody [...] nr [...] z dnia [...] marca 2010 r. - rygoru natychmiastowej wykonalności., Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] maja...

I OSK 3091/15 - Wyrok NSA z 2017-09-15

rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda Dolnośląski wydal zaświadczenie nr [...] o ostateczności (z dniem [...] kwietnia 2014 r.) decyzji...
, że ich wniosek o wypłatę zaliczki został rozpatrzony negatywnie, gdyż nie była możliwa wypłata zaliczki na tym etapie postępowania. Rygor natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100