Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

IV SA/Wa 1503/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

w B. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
(zwanego dalej GDDKiA) - rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia [...] stycznia 2014 r., znak: [...] o środowiskowych uwarunkowaniach...

IV SAB/Wa 185/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uchylenie rygory natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
. [...] w [...], jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr [...] i jednocześnie m.in. w punkcie IV nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Odwołanie od ww. decyzji Regionalnego...

IV SA/Wa 552/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-08

rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego J. P. kwotę 100 (sto...
Ochrony Środowiska w [...] (dalej: 'RDOŚ' lub 'organ I instancji') z dnia [...] sierpnia 2019 r., znak sprawy: [...] , nadające rygor natychmiastowej wykonalności...

IV SA/Wa 184/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-09

Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] października 2019 r., Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Regionalny Dyrektor Ochrony...
w [...], wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] o nadanie decyzji wyżej wskazanej rygoru natychmiastowej wykonalności. Inwestor uzasadniając ww. wniosek...

IV SA/Wa 700/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

w W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
w [...]) z [...] listopada 2018 r. nr [...], nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z [...] marca 2018 r. nr [...] o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...

IV SA/Wa 465/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-05

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2016 roku numer [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę...
Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia [...] września 2016 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

IV SA/Wa 1197/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-01

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych...
. nr [...], nakładające rygor natychmiastowej wykonalności na decyzję własną z [...] stycznia 2020 r. nr [...], określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia...

IV SA/Wa 1753/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-10

w sprawie istnieją podstawy do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ w [...] z [...] czerwca 2018 r. ze względu na interes społeczny, jak i wyjątkowo...
poza przedmiot postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a tym bardziej poza zakres rozstrzygania o rygorze natychmiastowej wykonalności...

IV SA/Wa 1791/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-14

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Sygn. akt...
w [...] z dnia [...] lutego 2017 r., nr [...] i nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ w [...] z dnia [...] lipca 2016 r., nr [...], o środowiskowych...

I SA/Wa 975/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-12

) i odmówiła ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (pkt 2) oraz nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 3)., M. M. i B. Z. pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r...
rygor natychmiastowej wykonalności., Skarżący podnieśli, że przesłanka nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, oparta została na pozaustawowych kryteriach...
1   Następne >   +2   +5   +10   55