Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 2995/14 - Wyrok NSA z 2016-11-25

”) warunkiem wprowadzenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności do obrotu prawnego jest doręczenie podatnikowi zarówno decyzji wymiarowej...
, jak i tego postanowienia albo tylko decyzji wymiarowej w sytuacji, gdy postanowienie o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zostało zawarte w decyzji wymiarowej...

I SA/Op 149/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-06-10

. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. z tytułu...
postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie...

VIII SA/Wa 213/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-09

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Zaskarżonym...
[...]sierpnia 2015 r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w [...]z [...]czerwca 2015 r. określającej zobowiązania...

II FSK 3984/14 - Wyrok NSA z 2016-10-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2014 r., sygn. akt [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną...
nadania decyzji nieostatecznej Prezydenta miasta rygoru natychmiastowej wykonalności; art. 210 § 4 O.p. w związku z art. 239b § 2 O.p., wskutek braku uprawdopodobnienia...

I SA/Gd 555/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-09-21

. z dnia 7 marca 2016 r., nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 7 marca 2016 r. Dyrektor Izby...
z dnia 8 grudnia 2015 r. Naczelnik US nadał rygor natychmiastowej wykonalności powyższej decyzji. Jak wynika z uzasadnienia powyższego postanowienia, rygor natychmiastowej...

I SA/Lu 706/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-20

O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
rok w kwocie [...]zł - utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji., Z jego uzasadnienia wynika, że postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności...

II FSK 2364/14 - Wyrok NSA z 2016-10-11

sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), dalej: 'O.p.', nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Na postanowienie to podatnicy...
., postanowienie w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej traci byt prawny, a postępowanie zażaleniowe w sprawie nadania rygoru...

I SA/Gl 660/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-08

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. 1) uchyla...
w T. z dnia [...] r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., 2. Zaskarżone postanowienie zostało wydane na gruncie następującego stanu sprawy...

I SA/Gl 659/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-08

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżone...
[...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., 2. Zaskarżone postanowienie zostało wydane na gruncie następującego stanu sprawy., Naczelnik Urzędu...

II OSK 1066/15 - Wyrok NSA z 2016-05-18

2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia., Wyrok ten został wydany...
realizacji wskazanego wyżej przedsięwzięcia. W toku prowadzonego postępowania inwestor przedłożył wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W dniu 17...
1   Następne >   +2   +5   +10   100