Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SAB/Wa 185/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uchylenie rygory natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
. [...] w [...], jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr [...] i jednocześnie m.in. w punkcie IV nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Odwołanie od ww. decyzji Regionalnego...

I SA/Po 651/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-08

Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Dyrektora Izby...
2016r. Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] lipca 2016r. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. w części...

VII SA/Wa 2059/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-04

Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę Wojewoda...
inwestora - [...] S.A. w [...], o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] Nr [...] z [...] marca 2016 r., nadał rygor natychmiastowej...

I SA/Ol 583/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-16

A na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie 2. zasądza...
'[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Z akt sprawy wynika, że decyzją z dnia '[...]' Prezydent Miasta określił Spółce wysokość zobowiązania podatkowego...

I GSK 813/15 - Wyrok NSA z 2017-04-26

w Warszawie z dnia [...] kwietnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę kasacyjną...
., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym uchylił zaskarżone...

III SA/Wa 1195/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

[...] stycznia 2016 r. nr [...] [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji orzekającej o solidarnej odpowiedzialności wspólników za zaległości...
w sprawie, w pozostałej części utrzymał ww. decyzję w mocy ww. decyzję NUS., 3. NUS postanowieniem z [...] października 2015r. NUS nadał rygor natychmiastowej wykonalności...

III SA/Łd 1094/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym za luty 2011 roku 1. uchyla...
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności; 3. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. na rzecz A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P...

I SA/Sz 321/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-01

postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r. i kwoty podatku do zapłaty za listopad 2014 r...
w [...] z dnia [...] umarzające postępowanie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] z dnia 30 grudnia 2015 r...

I SA/Go 212/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-06

na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1. Uchyla zaskarżone postanowienie w całości...
[...]., Postanowieniem z [...] stycznia 2017 r. organ I instancji nadał ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Pismem z [...] stycznia 2017 r., strona za pośrednictwem...

I OSK 2801/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

. B., stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Decyzji tej Wojewoda Dolnośląski nadał rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda...
został rozpatrzony negatywnie, ponieważ art. 12 ust. 4g ustawy drogowej może być zastosowany jedynie wobec decyzji nieostatecznej, gdyż rygor natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100