Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 192/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-11-07

. zwalniającej sierżanta Adama B. ze służby z dniem 6 października 2000 r. nadany został rygor natychmiastowej wykonalności 'z uwagi na interes społeczny, wyrażający...
pierwszej instancji zawiera zapis o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności, co wynika również jednoznacznie z treści decyzji organu drugiej instancji. Faktem...

III RN 201/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

równocześnie, iż normy z par. 2 nie stosuje się między innymi w przypadku określonym w pkt 1, a więc w sytuacji, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...
. 108 Kpa nadany rygor natychmiastowej wykonalności 'z uwagi na interes społeczny, wyrażający się szczególnym statusem i zadaniami Policji, mającymi bezpośredni wpływ...

II SA/Ka 797/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-01-16

Budowlanego w Ż. z dnia 11 lutego 2000 r. (...) co do nakazu zabezpieczenia budynku oraz nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, a także w tym zakresie uchyla...
zabezpieczenia obiektu przed dalszymi uszkodzeniami, opracowanej przez rzeczoznawcę budowlanego., Nadto, decyzji w pkt 1 nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Jako podstawę...

II SA 4022/01 - Wyrok NSA z 2002-07-16

. o zwolnieniu skarżącego ze służby w Straży Granicznej - nadany został rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 par. 1 Kpa. Nadanie tej ostatniej decyzji...
rygoru natychmiastowej wykonalności spowodowało, iż decyzja ta podlegała niezwłocznemu wykonaniu, a więc wniesienie odwołania nie wstrzymało wykonania tej decyzji /art...

III KKO 1/02 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-02-06

, jeżeli inwestycja liniowa była realizowana na terenie tej nieruchomości na podstawie opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej organu...
. była już zajmowana przez inwestora, w związku z realizacją planowanej inwestycji, na podstawie wydanej w tym samym dniu i opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności...

II SA/Kr 1991/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-01-16

/art. 67 ust. 1/ wprowadził on możliwość ustalania terminu wykonania robót w decyzji. W normalnych warunkach /to jest bez rygoru natychmiastowej wykonalności/ decyzja...

IV SA 12/00 - Wyrok NSA z 2002-02-14

wykonaniu, zaś wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji /par. 2/. Decyzja podlega wykonaniu niezwłocznie tylko, gdy został jej nadany rygor natychmiastowej...
ich wykonalności, niż decyzji administracyjnych. W przepisie art. 130 par. 1 Kpa ustalona jest zasada, że przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega...

II SA/Wr 233/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-07-24

/to jest bez rygoru natychmiastowej wykonalności/ decyzja podlega wykonaniu przez adresata z chwilą, gdy stanie się ostateczna., Dotąd powiedziane nakazywało Sądowi uchylić...