Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III FSK 398/21 - Wyrok NSA z 2021-11-23

2015 r. nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, dlatego, że do momentu podjęcia egzekucji postanowienie w tej sprawie nie zostało Skarżącej doręczone. Zdaniem...
Sądu skutek prawny w postaci nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności następuje od chwili wydania postanowienia, czyli złożenia podpisu...

IV SA/Wa 552/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-08

rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego J. P. kwotę 100 (sto...
Ochrony Środowiska w [...] (dalej: 'RDOŚ' lub 'organ I instancji') z dnia [...] sierpnia 2019 r., znak sprawy: [...] , nadające rygor natychmiastowej wykonalności...

I SA/Po 509/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-23

Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Prezydent Miasta [...] decyzją z [...] listopada...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm. - w skrócie: 'o.p.'), Prezydent Miasta [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA/Kr 130/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-03-10

. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Starosta W. postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2020 r. nr [...] działając na podstawie art...
sierpnia 2020 r. przez N. Sp.z.o.o. o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji na wejście w teren nieruchomości sąsiedniej działki ewidencyjnej [...] położonej...

VII SA/Wa 1269/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-13

Narodowego i Sportu z dnia [...] maja 2021 r. znak [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę I., Decyzją z [...] stycznia 2021 r...
. rygor natychmiastowej wykonalności, uwzględniając wniosek Województwa [...]., Organ wyjaśnił, że przesłanką wspólną dla wszystkich przypadków nadania decyzji rygoru...

VII SA/Wa 428/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-10

z dnia [...] grudnia 2020 r. znak [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargi I., Decyzją z [...] grudnia 2019 r...
. nr [...] Wojewoda [...] działając na podstawie art. 108 § 1 i 2 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Inwestora nadał ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na wskazany...

I SA/Gl 1750/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-24

w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień i wrzesień 2014...
rygoru natychmiastowej wykonalności., 2. Stan sprawy., 2.1. Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w K. (dalej: NŚUCS) decyzją z [...] określił skarżącej:, - kwotę...

I SA/Gd 762/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-07

. z dnia 29 stycznia 2020 r., nr [...] w przedmiocie nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia 18 listopada 2019r. określającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku...

I SA/Gl 631/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-18

[...] nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach...
. z [...] r. nr [...] [...] w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej tego organu z [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów...

III OSK 2545/21 - Wyrok NSA z 2021-09-21

w [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną...
w [...] (skarżący) na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2019 r. [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100