Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 1835/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-09-09

pozwolenia na budowę zaopatrzoną w rygor natychmiastowej wykonalności, to mógł on uznać, że decyzja ta została wydana zgodnie z prawem, co znajduje potwierdzenie w art. 7 i art...
objętej rygorem natychmiastowej wykonalności wywołało wprawdzie skutek ex tunc, ale nie przesądziło o braku legalności działania inwestora w czasie podjęcia i realizacji...

II SA/Lu 593/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-04-13

W świetle art. 108 par. 1 Kpa rygor natychmiastowej wykonalności nadany być może tylko decyzji od której stronie /stronom/ przysługuje prawo wniesienia odwołania...
na podstawie powyższego przepisu nie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jerzego P. i Henryka P...

I SA 32/99 - Wyrok NSA z 1999-09-29

o nr 392/3, 392/4 i 392/5 wraz z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Następnie przed wszczęciem postępowania o wywłaszczenie dołączona została decyzja...
jej rygoru natychmiastowej wykonalności /uchylona przez SKO w Z.-G. decyzją z dnia 9.10.1998 r., w wyniku której Wójt Gminy G. wydał w dniu 4.11.1998 r decyzję podziałową dot...

V SA 2160/98 - Wyrok NSA z 1999-07-14

zatrzymania. Decyzji nadano na podstawie art. 108 par. 1 Kpa rygor natychmiastowej wykonalności. W jej uzasadnieniu stwierdzono, że Anwar S. został zatrzymany...
o wydaleniu do czasu wydania ostatecznej decyzji odmawiającej nadania statusu uchodźcy. Nie zostały także spełnione przesłanki do nadania decyzji rygoru natychmiastowej...

IV SA 397/97 - Wyrok NSA z 1999-02-26

. 2 Kpa, decyzja jest wykonalna natychmiast tylko wtedy, gdy został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy...
lub podlegającej wykonaniu natychmiastowemu klauzuli wykonalności. Inwestor nie ma więc obowiązku uzyskania od organu administracji potwierdzenia, że decyzja o pozwoleniu...

V SA 1367/98 - Wyrok NSA z 1999-07-07

ww., nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Cudzoziemka odwołała się od powyższej decyzji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zaskarżoną...

II SA 2443/99 - Wyrok NSA z 1999-11-03

rygor natychmiastowej wykonalności., W piśmie z dnia 16 września 1999 r. (...) Kierownik PUP w P. powiadomił Bogdana J. 'że zostało wszczęte postępowanie w sprawie...

SA/Bk 1672/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-03-17

administracyjna, gdy jest ostateczna lub gdy nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności, i organy administracji nie mają (...) podstawy prawnej do ustalania terminów...

III RN 26/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-07-07

marca 1998 r. w sytuacji, gdy decyzji organu I instancji nie opatrzono rygorem natychmiastowej wykonalności, a ta ostatnia jako nie ostateczna nie podlegała też wykonaniu...