Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

V SA 661/97 - Wyrok NSA z 1998-03-11

Stosownie do art. 108 par. 1 Kpa decyzji, od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę...
. uchyla zaskarżone postanowienia organów celnych I i II instancji w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Powołany przepis określa przesłanki nadania...

V SA 686/97 - Wyrok NSA z 1998-02-19

Przesłanki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie mogą być interpretowane rozszerzająco, lecz muszą być poddawane wykładni ścisłej. Naczelny Sąd...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 29 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym...

III ZP 35/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-12-22

których wykonalne może być tylko orzeczenie sądu prawomocne lub zaopatrzone w rygor natychmiastowej wykonalności, nakładające na określony podmiot obowiązek świadczenia...
w regulacji dotyczącej wykonalności wyroków. W stanie prawnym obowiązującym przed tą zmianą wykonalność orzeczenia była wynikiem uprawomocnienia się lub nadania mu rygoru...

IV SA 322/97 - Wyrok NSA z 1998-02-02

natychmiastowej wykonalności, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo dalszego rozprzestrzeniania organizmu szkodliwego podlegającego obowiązkowi zwalczania., Od decyzji tej odwołali...
na terenie posesji w O. przy ul. J., nr działki 7/1 i nakazał ścięcie drzew i spalenie w obecności pracownika PIOR. Na podstawie art. 108 Kpa decyzji tej nadano rygor...

IV SA 1302/97 - Wyrok NSA z 1998-01-06

dachu do stanu pierwotnego sprzed rozbudowy., Decyzja ta, poza uchyleniem rygoru natychmiastowej wykonalności, została utrzymana w mocy decyzją Wojewody K. z dnia 27...

III ZP 3/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-03-11

na rzecz powódki kwotę 122,40 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 maja 1997 r. i nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. W motywach tego rozstrzygnięcia Sąd...

OPS 2/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-06-01

, ale również wtedy, gdy rygor natychmiastowej wykonalności wynika z ustawy albo z decyzji /postanowienia/ właściwego organu, a także w sytuacji, gdy w decyzji...
z dnia 17 czerwca 1966 r., kiedy to może być wysłane do zobowiązanego upomnienie, wzywające go do dokonania orzeczonej rozbiórki pod rygorem wszczęcia postępowania...