Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2113/11 - Wyrok NSA z 2011-11-29

2010 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. oddala...
oddalił skargę A. D. na postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia [...] listopada 2010 roku, Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

III SA/Łd 133/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-07

przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. decyzje z dnia [...] i [...], którym to decyzjom postanowieniami z dnia [...] nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wskazane postanowienia...
zostały odebrane przez pełnomocnika w dniu 12 listopada 2010 r. Zastosowanie, na podstawie art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności...

III SA/Wa 1741/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-22

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w zakresie podatku od towarów...
Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. z dnia [...] grudnia 2009 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług...

I FSK 1228/10 - Wyrok NSA z 2011-08-02

. z dnia 4 lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie nadania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
Naczelnika Urzędu Skarbowego K. S. z dnia 30 października 2009 r., którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzjom Naczelnika Urzędu Skarbowego K. - P. Nr [...] z dnia 5...

I SA/Wr 808/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-25

W przypadku wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 239b § 1 pkt 1 i § 2 Ordynacji podatkowej...
. Jeżeli zatem w trakcie tego postępowania odpadła przesłanka warunkująca nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, to okoliczność ta nie może być zignorowana...

III SA/Łd 149/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-07

rygor natychmiastowej wykonalności. Wskazane postanowienia zostały odebrane przez pełnomocnika w dniu 12 listopada 2010 r. Zastosowanie, na podstawie art. 239b § 1 rygoru...
natychmiastowej wykonalności nie wstrzymuje wykonania decyzji podatkowej, co wynika z art. 239b § 4 o.p. Ordynacja podatkowa nie przewiduje możliwości nadania rygoru natychmiastowej...

I SA/Gd 105/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-04-27

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 grudnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
Skarbowego w G. postanowieniem z dnia 5 listopada 2010 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji tego organu z dnia 6 sierpnia 2010 r...

I SA/Gl 1107/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-16

[...] Nr [...] rygor natychmiastowej wykonalności., Wobec powyższego w dniu 4 listopada 2009 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w S., działając jako wierzyciel, wystawił przeciwko...
. W uzasadnieniu tego postanowienia organ egzekucyjny stwierdził, że uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji, stanowiącej podstawę dochodzenia...

I SA/Gd 104/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-04-27

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 grudnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
Urzędu Skarbowego w G. postanowieniem z dnia 15 października 2010 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznym decyzjom tego organu: 1) z dnia 6 sierpnia 2010 r...

I SA/Wr 729/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-19

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. S. z dnia [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego W. S...
1   Następne >   +2   +5   +10   100