Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 2462/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-10

. Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] (dalej zwany: 'NUS') postanowieniem z [...] listopada 2011r. nadał ww., nieostatecznej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w części...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej zwana: 'O.p.') przez zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo że NUS...

I FSK 674/13 - Wyrok NSA z 2014-04-22

Wydanie decyzji ostatecznej w sprawie, w której decyzji organu pierwszej instancji w drodze postanowienia nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art...
zażaleniowe w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej., 2. Przedstawiony przez Sąd pierwszej instancji przebieg postępowania, 2.1. Dyrektor...

I SA/Kr 2233/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-12

decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, - skargę oddala - Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2011 r. nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego działając...
doręczenia decyzji stronie (24 października 2011 r.) do dnia wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności (2 grudnia 2011 r.) minął okres dłuższy...

II FSK 2638/12 - Wyrok NSA z 2014-11-06

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
. (powoływanej dalej jako 'spółka', 'skarżąca') na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

II FSK 825/12 - Wyrok NSA z 2014-04-15

w podatku od nieruchomości za 2005 r., Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2010 r. Prezydent Miasta G. nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności , powołując...
z art. 239 b § 1 O. p. uprawdopodabnia, że zobowiązanie nie zostanie wykonane. W chwili nadania rygoru natychmiastowej wykonalności Spółka jeszcze nie wypełniła...

I SA/Bd 93/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-19

, [...]. na postanowienie Naczelnika [...]Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...]. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Naczelnika...
z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) - dalej: 'O.p.' nadał w.wym. decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności...

II FSK 509/13 - Wyrok NSA z 2014-09-05

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności z dnia 5 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Gl 192/12 w sprawie...
Skarbowej w K. z dnia 30 listopada 2011 r. o umorzeniu postępowania zażaleniowego w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej Skarżącemu...

I SA/Łd 1093/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
2004 r. nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 663,00 zł. Postanowieniem z dnia []...] r. decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

II FSK 718/13 - Wyrok NSA z 2014-01-16

podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności, o którym mowa w art. 239b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm...
Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 28...

I SA/Gl 337/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od nieruchomości za 2006 r. 1) uchyla zaskarżone postanowienie...
rygor natychmiastowej wykonalności powyższej nieostatecznej decyzji. Postanowienie to zostało wydane w oparciu o art. 239b § 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100