Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 761/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-18

. na postanowienie Wojewody z dnia 21 sierpnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte...
odwoławczym decyzji będącej przedmiotem odwołania rygoru natychmiastowej wykonalności. Nadanie takiego rygoru decyzji w postępowaniu odwoławczym byłoby nie tylko stanowczo...

I SA/Go 507/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-08

Izby Skarbowej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. R.G. (zw. dalej: strona, skarżący) złożył skargę...
Naczelnika Urzędu Skarbowego (zw. dalej Naczelnik US, organ I instancji) nr [...] z [...] maja 2009r., w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

IV SA/Wa 574/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-11

Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji - oddala skargę - Wnioskiem z dnia 25 sierpnia 2008...
, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności podyktowane jest uzasadnionym interesem społecznym lub gospodarczym, ponadto wskazując, iż działka ewidencyjna...

I SA/Go 530/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-08

Izby Skarbowej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. R.G. wniósł skargę na postanowienie Dyrektora Izby...
Skarbowej z dnia [...].08.2009 roku utrzymującą w mocy postanowienie organu pierwszej instancji wydane w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

III SA/Wa 1598/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-16

natychmiastowej wykonalności decyzji. oddala skargi Trzema postanowieniami z dnia [...] kwietnia 2009 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w O. nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
że zobowiązania wynikające z ww. decyzji nie zostaną wykonane. Dlatego też Naczelnik Urzędu Skarbowego w O. postanowił o nadaniu wydanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Wr 1440/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-25

Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku od towarów i usług...
, organ podatkowy nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W zażaleniu na to postanowienie strona wywiodła, że Urząd Skarbowy w L. zablokował jej rachunek...

I SA/Go 531/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-08

Izby Skarbowej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. Sygnat. akt I SA / Go 531 / 09, U Z A S A D N I E N I E...
[...].05.2009 roku wydanego w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] maja 2009 roku., Z akt sprawy...

VI SA/Wa 2508/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-11

[...] września 2008 r. rygorem natychmiastowej wykonalności. Na str. 4 tego wniosku spółka zastrzegła sobie 'prawo do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...] września...
'Wniosku o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności' wynikają zarzuty odnośnie rygoru, a brak jest zarzutów podważających merytoryczne podstawy decyzji, zatem...

IV SA/Wa 1865/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-20

, że w odwołaniu od decyzji organu pierwszej instancji podnieśli niezasadność nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Stwierdzili, że powołanie się przez organ...
. Zdaniem skarżących, argumentacja organu administracji nadającego decyzji lokalizacyjnej rygor natychmiastowej wykonalności prowadzi do wniosku, że wszystkim tego typu...

IV SA/Wa 863/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-31

decyzji, natomiast decyzji pierwszoinstancyjnej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności Sąd za bezpodstawne uznał orzekanie na podstawie art. 152 p.p.s.a....
fragment uzasadnienia wyroku z dnia 8 stycznia 2008 r. oznacza, iż w związku z wygaśnięciem rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego decyzji o środowiskowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   68