Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 5/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

zajęcie nieruchomości oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Wnioskodawca zwracał uwagę na uzyskanie środków finansowych z funduszu PHARE oraz potrzebę...
nieruchomości w ustawie o autostradach płatnych/ umożliwia nadawanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, gdy wydanie decyzji o wywłaszczeniu wymagałoby...

II SA/Ka 1653/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-06-06

też tylko do niej należało skierować nakaz., W odwołaniu od decyzji Małgorzata U. domagała się jej uchylenia i wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności., Odwołująca...
1999 r., organ odwoławczy uchylił decyzję organu I instancji co do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, umarzając w tym zakresie postępowanie I instancji...

II SA/Wr 381/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-01-12

budynku decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu tej decyzji zauważono, że Barbara B. jest właścicielką lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku...
wewnętrznej i zewnętrznej, nie wykazują pęknięć i zarysowań., Dodatkowo skarżąca podkreśliła, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie znajduje uzasadnienia...

IV SA 1141/99 - Wyrok NSA z 2001-06-28

traktować ulicę [...]., Postanowieniem Nr 1/96 z dnia 6. 01. 1996 r. na podstawie art. 108 k.p.a. nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 1/96 z dnia 6. 01. 1996...
. działającego z up. Prezydenta Miasta Ł., której postanowieniem z dnia 6.01.1996 r. nadany został rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzją z dnia 28. 06.1996 r. wydaną...

II SA/Kr 283/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-06-13

/to jest bez rygoru natychmiastowej wykonalności/ decyzja podlega wykonaniu przez adresata z chwilą, gdy stanie się ostateczna., W pozostałym zakresie skargę należy uznać za bezzasadną...

II SA 2828/00 - Wyrok NSA z 2001-03-12

nr 61 poz. 283 ze zm./ - zwolniono sierż. Jana M. ze Służby Więziennej z uwagi na ważny interes służby i decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności...

SA/Rz 912/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-12-17

., Również nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę rażąco narusza art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U....
10 załącznikami. Wojewoda P., rozpatrujący wniosek, potwierdził wszystkie stawiane zarzuty i dołożył nowy, dowodząc, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Gd 186/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-25

16321. Jednocześnie decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu faktycznym wskazał, że niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości jest niezbędne...

III SA 880/00 - Wyrok NSA z 2001-08-29

z ustawowymi odsetkami od dnia 7 stycznia 2000 r. oraz domagali się nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu tegoż 'pozwu' małżonkowie C. wywodzili...

II SA 1075/01 - Wyrok NSA z 2001-10-09

plut. Dariusza T. ze Służby Więziennej z dniem 31 października 2000 r. z uwagi na ważny interes służby. Jednocześnie decyzji tej nadano rygor natychmiastowej...
wykonalności., W uzasadnieniu decyzji podano, że w związku z prowadzonym śledztwem przez Wydział ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Ł., plut. Dariuszowi T...
1   Następne >   2