Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I OSK 116/06 - Wyrok NSA z 2006-06-30

kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym ostatnim przepisem nakazowi w całości nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji podano między...
w pełni uzasadnia wydanie niniejszego nakazu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż termin wymagalności roszczeń już upłynął, a w interesie społecznym leży...

I SA/Wa 1533/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-27

tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności utrzymał w mocy powyższą decyzję., W uzasadnieniu organ przedstawił następująco stan faktyczny:, Pismem z dnia 14 grudnia 2005 r...
nieruchomości położonej w Gminie K., obręb [...], oznaczonej jako działka nr [...] o pow. [...] ha i o nadanie wydanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Decyzją z dnia...

I SA/Wa 721/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-15

w obrębie [...], gmina K. oraz nadającą decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu swojego stanowiska organ II instancji stwierdził, że wnioskami z dnia 20...
na niezwłoczne zajęcie tej nieruchomości wraz z nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Decyzją z dnia [...] czerwca 2005 r. Wojewoda [...] orzekł...

I SA/Wa 1216/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-23

J., oznaczonej jako działka nr [...] o powierzchni [...] ha oraz o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Stan faktyczny sprawy organ przedstawił...
publicznego, jakim jest budowa obwodnicy m. J. wraz z rozbudową drogi krajowej nr [...] oraz o nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu dyrektor...

I SA/Wa 989/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-04

. oraz nadającej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności - utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2006 r., W uzasadnieniu decyzji Minister Transportu...
rygoru natychmiastowej wykonalności., Decyzją z dnia [...] stycznia 2006 r. Wojewoda [...] zezwolił Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na niezwłoczne zajęcie...

I SA/Wa 660/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-20

. oraz nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Pismem z dnia 14 lipca 2005 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad...
.. Wojewoda nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu [...] lutego 2006 r. na skutek odwołania C. P. Minister Transportu i Budownictwa wydał decyzję...

I SA/Wa 1326/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-22

. [...] ha, [...] o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha, nr [...]o pow. [...] ha, nr [...] o pow. [...] ha oraz nadającą decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Nie zgadzając się z tym rozstrzygnięciem J. N. złożył odwołanie. W jego uzasadnieniu zarzucił decyzji Wojewody...

I SA/Wa 1072/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-03

A. F. i Z. F. oraz nadającej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji Minister Transportu i Budownictwa przedstawił następujący stan faktyczny...
. nieruchomości oraz o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2006 r. Z. F., wniósł odwołanie, wnosząc...

I SA/Wa 870/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-13

[...] ha i nr [...] o powierzchni [...] ha oraz o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Powyższe rozstrzygnięcie oparto na następujących ustaleniach...
. udzielił zezwolenia na jej zajęcie. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Rozpatrując sprawę w trybie odwoławczym, na skutek odwołania wniesionego...

IV SA/Wr 461/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-12

administracyjnego, rygoru natychmiastowej wykonalności., Strona podała, że organ pierwszej instancji ustalił terminy wypłaty świadczeń w poszczególnych miesiącach przez wskazanie...
jedynie pierwszego dnia terminu wypłaty, pozostawiając dowolność terminów wypłaty. Zarzucił, że jego wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   36