Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 2108/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-05-29

U podstaw instytucji nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności leży założenie poprawności legalności tej decyzji. Rygor nie powinien być zatem co do zasady...
. na postanowienie Wojewody Ś. z dnia 21 czerwca 2001 r. (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę - uchyla zaskarżone...

II SA 1924/03 - Wyrok NSA z 2003-11-04

tej na podstawie art. 108 Kpa nadany został rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu od tej decyzji sierż. szt. Andrzej W. wniósł o zmianę jej podstawy prawnej ze zwolnienia...
organu I instancji zawiera wyraźny zapis o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności, a art. 130 par. 3 pkt 1 Kpa stanowi, że par. 2 art. 130 Kpa nie ma zastosowania...

II SA/Lu 932/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-12-18

o zakazie wstępu osobom postronnym na teren wygrodzony., Decyzja została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności., W motywach decyzji podano, że w wyniku pożaru uległ...
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia 25 kwietnia 2002 r. (...) nakazującą Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w L.: 1/ natychmiastowe podjęcie...

SA/Sz 2831/02 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-06-25

dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. 1990 nr 4 poz. 19 ze zm./. Decyzjom tym nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W trakcie kolejnej...
nałożonej grzywny oznacza opóźnienie wypłaty wynagrodzeń dla 9 pracownic, co jest sprzeczne z zaleceniem inspektora, aby nakaz płatniczy wykonać w trybie natychmiastowym...

II SA/Kr 784/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-08-25

nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności/ jeżeli jest ostateczna. Tak więc organ I instancji, nie miał podstaw do określenia terminu zezwalającego na korzystanie...

IV SA 2338/01 - Wyrok NSA z 2003-07-02

znajdującego się na działce oznaczonej nr ewid. 514 przy ul. K. 3 M. nr 68 w T.-M., przy czym decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Naczelny Sąd...