Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 12/18 - Wyrok NSA z 2019-11-26

z siedzibą w K. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr [...] z dnia [...] marca 2016 r., nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Wojewody...

II FSK 3777/17 - Wyrok NSA z 2019-10-22

w Kielcach z dnia 22 maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla postanowienie Dyrektora...
., nr [...] i umarza postępowanie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, 3) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach na rzecz B. K. kwotę 1157...

I SA/Sz 362/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-07-18

przymiotu ostateczności) rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, że okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania...
przez Spółkę wykonane,, - art. 120 oraz art. 121 § 1 w zw. z art. 239b § 2 i art. 239b § 1 pkt 4 O.p., poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wyłącznie...

I SA/Gl 1220/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-11

w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość...
: organ pierwszej instancji) z dnia [...]r. nr [...], nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...]r...

II SA/Ol 883/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu zintegrowanym I. uchyla...
., dalej jako: k.p.a.), utrzymało w mocy postanowienie Starosty O. z dnia '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty O. z dnia...

I SA/Rz 259/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-06-13

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności oddala...
wykonalności powoduje, że właściwy organ jest zobligowany do wydania tego rodzaju rozstrzygnięcia. Zaistnienie którejkolwiek z przesłanek nadania rygoru natychmiastowej...

I FSK 192/17 - Wyrok NSA z 2019-04-18

., nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od K. K. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku kwotę...
. w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., 2. Przedstawiony przez Sąd I instancji przebieg postępowania podatkowego., 2.1. Decyzją z 8 grudnia 2015 r. Naczelnik...

I GSK 90/19 - Wyrok NSA z 2019-04-25

Skarbowej w Warszawie z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. oddala skargę; 3. zasądza...
Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności - uchylił zaskarżone postanowienie...

II FSK 3494/17 - Wyrok NSA z 2019-10-18

. nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2. uchyla w całości postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej...
1.02.2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Przedstawiając okoliczności sprawy sąd pierwszej instancji podał...

I FSK 74/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla zaskarżone postanowienie...
zażaleniowe na postanowienia w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznych., 2. Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku, Naczelnik Urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100