Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 2560/97 - Wyrok NSA z 2000-01-24

Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji od razu przy jej wydaniu albo też na podstawie par. 2 art. 108 Kpa w późniejszym terminie ale tylko do czasu...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie mogą być interpretowane rozszerzająco lecz ścieśniająco. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...

II SA/Po 1925/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-06-29

1. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności na tle art. 108 par. 1 Kpa jest możliwe tylko wtedy gdy decyzja, w związku z treścią przepisu prawa materialnego...
lub przepisu postępowania stanowiącego podstawę jej wydania nadaje się do wykonania., 2. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności pozwoleniu na budowę rażąco narusza zasady...

II SA/Łd 481/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-04-07

. z uwagi na konieczność usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi. Nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i mienia osób...
. Wniósł o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności i o wydanie decyzji wyłącznie na jego nazwisko, gdyż chce aby sąd wiedział, że tylko on jest zobowiązany do wydania...

IV SA 144/98 - Wyrok NSA z 2000-03-15

zero g/s, zero kg/h, zero t/rok. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Jak wynika z uzasadnienia decyzji, Wojewoda O. decyzją, z dnia 20.04.1994 r. ustalił...
wniosku Cementowni i ustalenie dopuszczalnej emisji na poziomie emisji powodującej wykazane w dokumentacji przekroczenia. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA 1343/00 - Wyrok NSA z 2000-12-05

był zastosować środki prawne przewidziane ustawą omawiane w osnowie decyzji, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie punktu 1 w myśl art. 108 par. 1 Kpa...
:, 1/ naruszenie art. 108 par. 1 Kpa w związku z art. 127 par. 3 Kpa poprzez nadanie pkt 1 osnowy decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, 2/ naruszenie art. 204 ust...

IV SA 2266/97 - Wyrok NSA z 2000-01-26

części komina ponad dachem oraz kanałów w ścianie szczytowej południowej budynku przy ul. P. nr 11 B w O. Decyzji tej nadał z mocy art. 108 Kpa rygor natychmiastowej...
wykonalności. W motywach stwierdził, że oględziny budynku, udokumentowane zdjęciami, wykazały bardzo zły stan techniczny komina ponad dachem oraz kanału w ścianie szczytowej...

II SA/Łd 575/00 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 2000-08-22

, wymienionych w art. 62 ustawy - Prawo budowlane. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności /art. 108 Kpa/., Skarżący wezwani przez Sąd do wypowiedzenia...
w tych mieszkaniach, a także nie nakazał zarządcy budynku, natychmiastowego wyłączenia dopływu gazu do podgrzewaczy wody, zainstalowanych w wymienionych mieszkaniach...

II SA/Gd 980/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-07-13

on możliwość ustalania terminu w decyzji., W normalnych warunkach /to jest bez rygoru natychmiastowej wykonalności/ decyzja podlega wykonaniu przez adresata z chwilą...

IV SA 573/99 - Wyrok NSA z 2000-04-05

do skarżących, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzję tę utrzymał w mocy Prezes Urzędu Mieszkalnictwa ostateczną decyzją z dnia 22.06.1998 r. Natomiast...
ich nieruchomością na cele budowlane, ponieważ wykonalność decyzji wywłaszczeniowej została wstrzymana z mocy prawa, co stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu...

II SA 2007/99 - Wyrok NSA z 2000-03-29

rozkazowi rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny., Od powyższej decyzji chor. Arkadiusz P. odwołał się do Ministra Spraw Wewnętrznych...