Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 915/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-14

[...] nr [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności I. uchyla zaskarżone postanowienie wraz z poprzedzającym je postanowieniem pierwszej instancji, II...
Gminy [...] z dnia [...] r. znak [...], którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności, decyzji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] r. znak...

II SA/Wa 563/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-12

na podstawie art.108 kpa nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Uzasadniając decyzję organ wskazał na art. 37a powołanej ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r...
zajmowane dotychczas przez E. G. zostało już powierzone innej osobie. Uzasadniając natomiast nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, organ wskazał na konieczność...

II SA/Sz 869/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-04-30

. z o.o. w S. na realizację celu publicznego pod nazwą 'Budowa sieci kanalizacyjnej lewobrzeżnego S.',, 2) nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Organ I instancji...
ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz, z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej przy ul...

I OSK 1734/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

o wydanie decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości wraz z nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia 9 stycznia 2006 r...
decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Minister Budownictwa decyzją z dnia [...] października 2006 r., nr [...], po rozpatrzeniu odwołania A. W.-D., Z. W., E. Ś. i T. Ś...

I SA/Wa 1921/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-03

. [...] ha obręb W., stanowiącej własność E.D. oraz o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że decyzją...
z równoczesnym nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 18 czerwca 2007 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania...

II SA/Wr 430/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-10

. Nr [...] o pozwoleniu na budowę., Wskazano w nim na nieprawidłowości tej decyzji, w tym nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności., W ocenie powiatowego organu nadzoru budowlanego...
w piśmie z dnia 6 marca 2008r. Spółka podtrzymała swoje stanowisko i wskazała, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie ma znaczenia w przedmiotowej sprawie...

I SA/Wa 1339/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-16

nr [...] o pow. [...] ha, stanowiącej własność R. i B. małżonków S. oraz nadającą tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia...
o udzielenie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie wyżej opisanej nieruchomości oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu wniosku wskazał...

I OSK 1781/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie wskazanej wyżej nieruchomości oraz o nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Wojewoda Dolnośląski decyzją...
przeznaczonej na pas drogowy oraz do nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Sąd podkreślił, że dla uznania spełnienia przesłanek z art. 17 ust. 1 powołanej ustawy...

I OSK 1784/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie wskazanej wyżej nieruchomości oraz o nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia...
drogowy oraz do nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Sąd podkreślił, że dla uznania spełnienia przesłanek z art. 17 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 10...

I SA/Wa 804/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-08

krajowej Nr [...] oraz nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Stan faktyczny sprawy organ przedstawił następująco., Wnioskiem z dnia 5 maja 2006 r. (data...
nr [...], niezbędnej do realizacji celu publicznego jakim jest budowa obwodnicy miasta R. w ciągu drogi krajowej Nr [...], zaś w pkt. 2 nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   63