Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Wa 1872/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-09

rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji Główny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził, że w dniu (...) lutego 2006 roku statek S/S (...) bandery...
jest konieczne., Nie znajduje również uzasadnienia nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Przesłanki nadania takiego rygoru wymienione są w art. 108 kpa Jak wynika...

I SA/Wa 1447/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-03

nr [...] oraz o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu decyzji Minister Budownictwa podał, że pismem z dnia...
zajęcie nieruchomości i nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, twierdząc, że niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości jest niezbędne do wykazania...

I SA/Wa 1716/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-14

oraz o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu decyzji Minister Budownictwa podał, że decyzją z dnia...
na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia 27 września 2005 r. Wojewoda [...] zawiadomił strony...

I SA/Wa 511/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-25

[...], oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...] o pow. [...] ha, stanowiącej własność R. W. oraz o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
. W. oraz nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., R. W. wniósł odwołanie od powyższej decyzji podnosząc, że przedstawione przez Wojewodę [...] okoliczności...

VI SA/Wa 1023/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-22

, a w konsekwencji życia i zdrowia użytkowników ruchu drogowego, decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności w odniesieniu do samego nośnika reklamowego zawierającego...
w przedmiotowej sprawie., Niezależnie od powyższego inwestor podniósł, iż całkowicie nieuprawnione było nadanie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Według...

I SA/Wa 2040/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-23

nieruchomości inwentaryzacji uwzględniającej stan tej nieruchomości na dzień wydania decyzji o lokalizacji drogi, a w pkt 3 nadającej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
. złożył wniosek o zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości wraz z nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Wniosek o wszczęciu postępowania...

I OSK 391/06 - Wyrok NSA z 2007-01-16

. do niezwłocznego wydania przedmiotowej nieruchomości i nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu wskazano, że decyzją Burmistrza J. z dnia 30...
. do niezwłocznego wydania przedmiotowej nieruchomości oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., G. B. od powyższej decyzji złożyła odwołanie do Ministra...

I SA/Wa 1342/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-16

w użytkowaniu wieczystym J. K., A. K., K. K. oraz o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności utrzymał w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia...
wywłaszczeniowego i o wydanie decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości oraz o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia...

I SA/Wa 1973/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-09

, w celu budowy obwodnicy miasta G., stanowiącej własność A. R., oraz o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Z ustaleń dokonanych w postępowaniu...
przedmiotowej nieruchomości oraz nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji Wojewoda [...] wskazał, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy...

IV SA/Po 993/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-19

Administracyjnego w Poznaniu z dnia [...] r. o sygn. akt [...]. Sąd uchylając rygor natychmiastowej wykonalności decyzji stał się bowiem kolejną instancją odwoławczą. Z chwilą...
uprawomocnienia się rozstrzygnięcia Sądu zaskarżona decyzja straciła moc w zakresie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie ustalony został nowy termin...
1   Następne >   +2   +5   +10   54