Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 327/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

natychmiastowej wykonalności została uchylona z urzędu decyzją Wojewody Ł-kiego nr GP.I.6020/2/1/74 z dnia 20 czerwca 1974 r., a termin rozbiórki określono na dzień 31 grudnia 1974 r...
budynku Bronisławę G. decyzją z dnia 16 maja 1974 r. znak B.610/27/75/74, wydaną z upoważnienia Naczelnika Powiatu w B. Decyzja ta w części dotyczącej rygoru...

IV SA 622/88 - Wyrok NSA z 1989-07-31

, że w sprawie są podstawy do stwierdzenia niezgodności decyzji z prawem, gdy zaskarżone decyzje, 'jako wydane z rygorem natychmiastowej wykonalności, zostały wykonane i prace...
się. Biorąc to pod uwagę, organ pierwszej instancji decyzją z dnia 26 października 1988 r. zobowiązał to przedsiębiorstwo do natychmiastowej rozbiórki pozostałej części...

IV SA 90/89 - Wyrok NSA z 1989-05-19

że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Skorzystanie przez jedną ze stron ze zwykłego środka prawnego, jakim jest odwołanie, przenosi sprawę do organu...