Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 1372/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-27

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 9 sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Zaskarżonym...
. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 13 sierpnia 2012r., nr [...] w sprawie określenia H.Ch. zobowiązania...

I SA/Kr 16/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-11

rygoru natychmiastowej wykonalności, I. skargę oddala, II. zarządza z kasy tutejszego Sądu na rzecz skarżącego zwrot nadpłaconego wpisu od skargi w kwocie 50 zł...
. nr [...] w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej nr [...] z 21 września 2012r...

I SA/Ke 200/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-25

w K. uchylił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. z dnia [...] listopada 2012 r. znak [...] w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
rygor natychmiastowej wykonalności, na które L. C. złożył zażalenie., Organ odwoławczy przywołując przepis art. 239b § 1 i § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

I SA/Gd 583/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-07-23

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 22 lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
z dnia 10 grudnia 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 10 grudnia 2012 r. określającej I.G. (dalej powoływanej...

I SA/Po 238/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-13

Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności części decyzji nieostatecznej w podatku od towarów i usług za miesiąc...
rygor natychmiastowej wykonalności w części określającej zobowiązanie w VAT za miesiąc lipiec 2007 r. w wysokości [...] zł, decyzji z dnia [...] października 2012 r...

I SA/Kr 100/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-28

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.) nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
stronie (24 października 2011 r.) do dnia wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności (2 grudnia 2011 r.) minął okres dłuższy niż miesiąc...

I SA/Po 236/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-23

Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności części decyzji w podatku od towarów i usług...
w [...] zarzucając, że:, - postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności zostało nadane decyzji przed wprowadzeniem jej do obiegu prawnego, co stanowi przesłankę...

I SA/Po 235/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-23

Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności części decyzji w podatku od towarów i usług...
, że:, - postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności zostało nadane decyzji przed wprowadzeniem jej do obiegu prawnego, co stanowi przesłankę do stwierdzenia...

I FSK 1531/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) oddala skargę...
oraz § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005, Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej O.p.), nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Nadanie rygoru...

I GZ 194/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie I, Objętym zażaleniem postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w P...
., w sprawie ze skargi A. W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] lutego 2013 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100