Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I FSK 2002/17 - Wyrok NSA z 2020-10-06

, wobec czego nie nastąpiło jego odliczenie., Na mocy decyzji Wojewody P. o realizacji inwestycji drogowej, której to decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
P. nadano rygor natychmiastowej wykonalności i zanim stała się ostateczna., Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa, wnioskodawca wniósł skargę...

III SA/Gl 2014/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-28

lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności, albo gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania., Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 61 P.p.s.a....
. Decyzja odmowna nie ma przymiotu wykonalności (por. postanowienie NSA z 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt II Oz 325/08, LEX 493905, postanowienie WSA w Gdańsku z 9 stycznia 2008...

III SA/Wa 1589/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-11

wstrzymania jej wykonania. Wynika to z samej istoty tego rozstrzygnięcia, któremu nie można nadać rygoru natychmiastowej wykonalności., W konsekwencji, wniosek skarżącego...
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie na równi z interpretacją indywidualną jest rodzajem aktu prawnego nienoszącego znamion wykonalności, nie ma więc możliwości...

I SA/Gd 591/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-08-08

. Decyzji Wojewody [...] nadano rygor natychmiastowej wykonalności dnia 2 lutego 2015 r., zaś stała się ona ostateczna w dniu 18 sierpnia 2015 r., W związku...
[...] nadano rygor natychmiastowej wykonalności i zanim stała się ona ostateczna. Całokształt okoliczności wskazuje zatem, że istniał związek działek gruntu z prowadzonym...

III SA/Wa 1524/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-15

, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności...

III SA/Gl 1315/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-13

w całości lub w części, chyba, że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej...
wykonalności, albo gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania., Na mocy art. 61 § 3 P.p.s.a. po przekazaniu skargi sądowi przez organ, to wyłącznie sąd staje...

III SA/Wa 1246/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-14

lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania;, 2) na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej...

I SA/Gd 1731/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-04

, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie...

I SA/Bk 889/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-13

Gminy w Ł. Najpierw doszło do wydania decyzji wywłaszczeniowej z dnia [...] lutego 2020 r. z rygorem natychmiastowej wykonalności, która zmieniła przeznaczenie nieruchomości...
natychmiastowej wykonalności, która stała się ostateczna. Dlatego doszło do wywłaszczenia przed [...] czerwca 2020 r., - Ad. 2 decyzję odszkodowawczą z dnia [...] sierpnia 2020 r...

I SA/Wr 600/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-25

pod nazwą Budowa Drogi S-3 L. A4), L. odcinek II. od km 2+ 420,47 do km 38 + 255,00. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja stała się ostateczna w dniu...
rygoru natychmiastowej wykonalności albo w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę...
1   Następne >   +2   4