Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wa 185/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uchylenie rygory natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
. [...] w [...], jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr [...] i jednocześnie m.in. w punkcie IV nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Odwołanie od ww. decyzji Regionalnego...

II OSK 2562/11 - Wyrok NSA z 2012-02-07

do załatwienia zażalenia I.P. z dnia 21 lipca 2010 r. dotyczącego rygoru natychmiastowej wykonalności zawartego w pkt 13 decyzji nr [...] Wojewody Łódzkiego z dnia [...] czerwca...
nadał rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny i gospodarczy (pkt 13 decyzji)., W dniu 21 lipca 2010 r. I.P. wniosła zażalenie...

VII SAB/Wa 117/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-07

Ministra Infrastruktury I. zobowiązać Ministra Infrastruktury do załatwienia zażalenia I. P. z dnia [...] dotyczącego rygoru natychmiastowej wykonalności zawartego w pkt...
nr [...] [...] z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr [...]. Powyższej decyzji organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes...

IV SAB/Wa 1441/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-10

K.p.a.) nadano rygor natychmiastowej wykonalności, jest niedopuszczalna., Zgodnie z art. 3 § 1 Ppsa sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji...
uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, nadano rygor natychmiastowej wykonalności - na podstawie art. 108 § 1 K.p.a. (pkt IX decyzji), Odwołanie od tej decyzji wniosło...

II SAB/Ke 10/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-04-26

ze skargi Z. L. na bezczynność Starosty K. w przedmiocie wydania postanowienia o wstrzymaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji postanawia: odrzucić skargę...
. Zarządzeniem z 4 marca 2013 r., doręczonym 26 marca 2013 r., Z. L. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem...

II SAB/Ke 39/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-08-31

im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 762 na terenie miasta Kielce, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dnia...
w/w ustawy określono, że jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość...

I OSK 2297/21 - Wyrok NSA z 2022-03-03

, województwo podlaskie. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Mocą tej decyzji nieruchomość gminna oznaczona jako działka nr 170/1 o powierzchni...
inwestycji drogowej (powoływanej dalej również jako 'decyzji o z.r.i.d.') nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje...

II SAB/Gl 15/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-15

o pow. 0,1136 ha powstałą z podziału działki nr 4, położoną w C., stanowiących własność skarżącego A. P.. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a stała...
art. 12 ust. 4g ustawy drogowej. Nie ma żadnego prawnego znaczenia fakt, że decyzja zrid, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, stała się ostateczna...

II SAB/Gl 16/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-08

w Częstochowie, stanowiącą własność skarżącego G. P. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a stała się ona ostateczna na mocy decyzji Ministra Infrastruktury...
w trybie art. 12 ust. 4g ustawy drogowej. Nie ma żadnego prawnego znaczenia fakt, że decyzja zrid, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, stała się ostateczna...

I OSK 2295/21 - Wyrok NSA z 2022-03-03

. 'Rozbudowa drogi powiatowej nr 2358B ul. Zabrodzie od km 0+106,00 do km 0=356,38 odcinek II w m. Sokółka'. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Mocą...
terminie do wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, biegnącym od dnia nadania decyzji z.r.i.d. rygoru natychmiastowej wykonalności. Stanowisko to Gmina podtrzymywała...
1   Następne >   +2   +5   +10   16