Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wa 185/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uchylenie rygory natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
. [...] w [...], jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr [...] i jednocześnie m.in. w punkcie IV nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Odwołanie od ww. decyzji Regionalnego...

II OSK 2562/11 - Wyrok NSA z 2012-02-07

do załatwienia zażalenia I.P. z dnia 21 lipca 2010 r. dotyczącego rygoru natychmiastowej wykonalności zawartego w pkt 13 decyzji nr [...] Wojewody Łódzkiego z dnia [...] czerwca...
nadał rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny i gospodarczy (pkt 13 decyzji)., W dniu 21 lipca 2010 r. I.P. wniosła zażalenie...

VII SAB/Wa 117/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-07

Ministra Infrastruktury I. zobowiązać Ministra Infrastruktury do załatwienia zażalenia I. P. z dnia [...] dotyczącego rygoru natychmiastowej wykonalności zawartego w pkt...
nr [...] [...] z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr [...]. Powyższej decyzji organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes...

IV SAB/Wa 1441/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-10

K.p.a.) nadano rygor natychmiastowej wykonalności, jest niedopuszczalna., Zgodnie z art. 3 § 1 Ppsa sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji...
uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, nadano rygor natychmiastowej wykonalności - na podstawie art. 108 § 1 K.p.a. (pkt IX decyzji), Odwołanie od tej decyzji wniosło...

II SAB/Bd 139/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-12-20

Konserwatora Zabytków w przedmiocie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia z dnia [...] lipca 2022r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
, działając na podstawie art. 108 § 2 k.p.a. nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z [...] marca 2022r. (nr [...]), zezwalającej Gminie G. na prowadzenie...

II SAB/Ke 10/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-04-26

ze skargi Z. L. na bezczynność Starosty K. w przedmiocie wydania postanowienia o wstrzymaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji postanawia: odrzucić skargę...
. Zarządzeniem z 4 marca 2013 r., doręczonym 26 marca 2013 r., Z. L. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem...

II SAB/Gl 70/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-06

w pkt 4 został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji złożono środek odwoławczy. Jednakże stosownie do treści art. 12 ust. 4g specustawy drogowej została...
jest od nadania decyzji o zezwoleniu na lokalizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności oraz wniosku podmiotu uprawnionego o wypłatę zaliczki w wysokości 70...

II SAB/Ke 39/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-08-31

im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 762 na terenie miasta Kielce, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dnia...
w/w ustawy określono, że jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość...

II SAB/Gd 82/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-30

., a więc ponad miesiąc od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Jest to tym bardziej rażące, że pełnomocnik...
się ostateczna. Natomiast, w myśl art. 12 ust. 4g specustawy, jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję...

I OSK 2297/21 - Wyrok NSA z 2022-03-03

, województwo podlaskie. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Mocą tej decyzji nieruchomość gminna oznaczona jako działka nr 170/1 o powierzchni...
inwestycji drogowej (powoływanej dalej również jako 'decyzji o z.r.i.d.') nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje...
1   Następne >   +2   +5   +10   17