Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 2422/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-24

rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu [...] września 2016 r. B. B., wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. orzeczenia...
, jeśli jest to wskazane w interesie publicznym lub w wyjątkowo ważnym interesie strony. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie przywołanego przepisu następowało...

IV SA/Wa 1299/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-28

art. 108§2 kpa rygoru natychmiastowej wykonalności'., W odpowiedzi na skargę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniósł o oddalenie skargi odwołując się do stanowiska zajętego...
do stwierdzania nieważności orzeczeń w trybie art. 156 kpa, jak również do rozstrzygnięcia w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności. Tryb ten bowiem został unormowany...

IV SA/Wa 1300/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-02

o uchylenie w całości obydwu zaskarżonych decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz nadanie 'decyzji w trybie art. 108§2 kpa rygoru natychmiastowej wykonalności...
, jak również do rozstrzygania w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności. Tryb ten bowiem został unormowany w kpa, który stosują organy administracji, nie zaś sąd...

II SA/Po 322/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-10

, została wydana (art. 113 k.p.a. - Dz.U z 1960 r. Nr 30 poz. 168). Podkreślić należy, iż decyzji z dnia ...1973 r. nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności...
prawa. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega zatem wykonaniu. Przepisy te nie mają zastosowania w razie nadania decyzji rygoru natychmiastowej...

I OSK 675/06 - Wyrok NSA z 2007-03-16

polegające na wykonaniu decyzji administracyjnej, która nie jest ostateczna i której nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Skarga kasacyjna domaga...
natychmiastowej wykonalności., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia [...] utrzymał w mocy poprzednią decyzję, wydaną [...]., W świetle ponownie zbadanego stanu...

II SA/Go 933/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-26

jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności) należy uznać, że decyzja organu pierwszej instancji, uchylona przez organ odwoławczy, zostaje wyeliminowana z obrotu prawnego...
przedmiotowego orzeczenia oraz z akt sprawy nie wynika, aby nadano mu rygor natychmiastowej wykonalności. Wobec powyższych ustaleń należy stwierdzić, że skutek ex tunc wywołany...

II SA/Kr 1645/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-04

w rygor natychmiastowej wykonalności., Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ł. w Ł. wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy i zmianę zaskarżonej decyzji...

IV SA/Wa 2140/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-26

administracyjnej, która nie jest decyzją ostateczną, jak również nie został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Podnosząc powyższe zarzuty skarżący wniósł o ponowne...

II SA/Rz 341/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-07-05

), na własność Państwa grunty i zagrody wymienionych osób. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W jej uzasadnieniu wyjaśniono, że Gromada C. gm. C. - wieś, została...

I SA/Wa 3474/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

. Wykonanie decyzji (jak np. wpis własności Skarbu Państwa do księgi wieczystej) jest (co do zasady, jeśli nie nadano decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności) następnym...
1   Następne >   2