Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wr 739/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-26

, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania...
jest niedopuszczalne. W pierwszym, jeżeli zachodzi możliwość nadania rygoru natychmiastowej wykonalności lub ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie. W drugim wstrzymanie jest niedopuszczalne...

II SA/Łd 589/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-13

uchwale rygoru natychmiastowej wykonalności, a ponadto przepisy ustaw szczególnych nie wyłączają możliwości wstrzymania jej wykonania. Zdaniem skarżącego na skutek...
wykonania zaskarżonej uchwały zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Brak wstrzymania wykonalności rzeczonej...

I OSK 2880/15 - Wyrok NSA z 2016-02-03

nadano rygor natychmiastowej wykonalności i gdy decyzja ta dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, właściwy zarządca drogi, w niniejszej sprawie...
rygor natychmiastowej wykonalności, przeznaczony został do rozbiórki w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji...

II SA/Wa 720/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-19

na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności i gdy decyzja ta dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, właściwy zarządca drogi...
natychmiastowej wykonalności. Nie jest też sporne, że faktyczne objęcie nieruchomości wywłaszczonej w drodze specustawy (działka ewidencyjna nr [...]) nie nastąpiło...

II SA/Wa 718/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-19

w zakresie dróg publicznych, gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności i gdy decyzja ta dotyczy nieruchomości...
na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Nie jest też sporne, że faktyczne objęcie nieruchomości wywłaszczonej w drodze specustawy...

II SA/Wa 719/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-19

Prezydenta [...] z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Nie jest też sporne...
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej...

III SA/Kr 612/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-21

o sygn. akt II OSK 698/13., W związku z faktem, iż decyzji scaleniowej z dnia 14 września 2006 r. został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (uchylony postanowieniem...
natychmiastowej wykonalności (uchylony postanowieniem z 28 lutego 2007 r. Samorządowego Kolegium Odwoławcze) została wprowadzona nowa ewidencja gruntów i budynków obrębu L...

VII SA/Wa 735/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-21

, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności (k. 156-159). Wymaga zauważenia w tym kontekście, że z treści art. 11i ust. 2 specustawy drogowej w zw. z art. 15 ust. 2 pkt...
się, że decyzja nieostateczna może być wykonywana w wyniku nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności w okolicznościach określonych w art. 17 ust. 1 specustawy...

II SA/Wa 90/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-18

drogowej, zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności, dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal...
stwierdził, iż w sprawie nieruchomości skarżących, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, jednakże...

I OSK 2881/15 - Wyrok NSA z 2016-02-03

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności i gdy decyzja ta dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, właściwy...
, że decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   2