Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Lu 796/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-16

nie mogła zacząć funkcjonować w obrocie prawnym przed dniem [...] grudnia 2020 r. (z wyłączeniem sytuacji nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
nie zostało zakończone). Dopiero w dniu [...] stycznia 2021 r. spółka wystąpiła z wnioskiem o nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, który to rygor został nadany...

IV SA/Wa 1666/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-20

[...] grudnia 2008 r. o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności'., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30...
, jak rozumie Sąd, że skoro organ odwoławczy uchylił nadany decyzji organu I instancji rygor natychmiastowej wykonalności, to decyzja obecnie powinna zostać wstrzymana. Należy...

III OSK 5026/21 - Wyrok NSA z 2022-06-07

się ostateczna. Decyzji tej nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, ani też nie podlegała ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Wyjaśnił, że w doktrynie...
. Niewątpliwie bowiem decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym z dnia [...] października 2016 r., choć nieopatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności, jest - w zakresie punktu 1...

II SA/Łd 1076/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-25

[...], nr [...], po rozpoznaniu odwołania K. i R. Ł., uchyliło decyzję Wójta Gminy S. z dnia [...], nr [...] w części dotyczącej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
decyzji organ nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności., Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał przepis art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2000...

VIII SA/Wa 553/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-24

o rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji udzielającej przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego Dyrektor ZZ w R. PGWWP poinformował o zgromadzonym materiale...
. 8 § 1, 11 w zw. z art. 107 § 1 i 3 kpa poprzez nienależyte uzasadnienie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, z uwagi na zawarcie w niej zbyt ogólnikowych...

II SA/Bk 156/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-04-30

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego...
w rejonie węzła drogowego w P., a następnie postanowieniem z dnia [...] października 2018 r., Nr [...], nadał rygor natychmiastowej wykonalności tej decyzji., W dniu...

IV SA/Wa 1749/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-13

[...] nie była ostateczna i nie wolno było jej wykonywać, gdyż nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Decyzja ta jest więc, zdaniem skarżącego, dotknięta wadą wymienioną...
, Sygn. akt IV SA/Wa 1749/09, od tej zasady jest sytuacja, gdy decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W przedmiotowej...

II SA/Gd 480/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-25

niejawnym sprawy ze skargi J. B. na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 5 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej...
wykonalności decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego postanawia odrzucić skargę. J. B.wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na postanowienie...

II SA/Gd 479/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-25

niejawnym sprawy ze skargi B. W. na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 5 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej...
wykonalności decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego postanawia odrzucić skargę. B. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę...

II SA/Kr 1372/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-12

pozwolenia wodnoprawnego - w pkt l nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, w pkt II decyzji udzielił Gminie W. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie...
Wodnych w K. z dnia 15 października 2009 r., wniosek Wójta Gminy W. z dnia 31 maja 2010 r. o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wraz z oświadczeniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   15