Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Wa 1361/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-05

rygoru natychmiastowej wykonalności., Przy piśmie z dnia 2 maja 2016 r. Prezydent Miasta B. przesłał, zgodnie z właściwością, odwołanie Z.K. do Dyrektora Izby Celnej w B...
rozstrzygnięcia, jeżeli organ nie rozstrzygnął o całości jej żądania, albo nie nadał decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, albo nie zamieścił w osnowie decyzji...

I OSK 1559/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-22

skanu decyzji oraz informacji o jej wydaniu wskazując, że nie jest decyzją ostateczną, nie został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności, a spółka będzie składała...
nieostateczną (w dniu jej wydania), której nie opatrzono rygorem natychmiastowej wykonalności, i która została zaskarżona przez złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie...

II SAB/Wa 80/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-04

rygoru natychmiastowej wykonalności i zwrot kosztów postępowania., W piśmie z dnia 14 kwietnia 2005r. skierowanym do skarżącego, a przekazanym do wiadomości Wojewódzkiego...
wykorzystanie środków prawnych, łącznie z prawem wniesienia skargi do sądu właściwego ze względu na przyczynę odmowy., Wniosek skarżącego o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej...

II SAB/Wa 170/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-14

o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i nałożenie na TVP grzywny, a także żądał ustalenia swojego interesu prawnego w rozumieniu art. 189 Kpc (nie precyzując...

II SAB/Wa 191/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-28

natychmiastowej wykonalności. Próbka wody pobrana w dniu 3 listopada 2005 r. nie wykazała odchyleń o wartości określonych w przedmiotowym rozporządzeniu. Jednocześnie...
decyzję nakazującą Wodociągowo - Kanalizacyjnemu Gospodarstwu Pomocniczemu w Z. doprowadzić wodę do stanu odpowiadającego obowiązującym normom sanitarnym z rygorem...

II SA/Kr 792/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-20

natychmiastowej wykonalności, terminu jej wykonania w czasie krótszym od terminu przysługującego stronie do wniesienia odwołania, oznacza nałożenie na stronę obowiązku wykonania...
., SA/Wr 111/85, ONSA 1985, nr 1, poz. 21; OSP 1987, z. 1, poz. 23, w którym stwierdzono, że: '1. Ustalenie w decyzji organu I instancji, której nie nadano rygoru...

IV SAB/Wr 241/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-16

zadośćuczynienia, w wysokości 3.000 zł (200 zł za każdy miesiąc zwłoki);, 4) nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności;, 5) zasądzenie zwrotu kosztów...
stwierdzonej bezczynności organu, która, w ocenie Sądu, nie ma charakteru rażącego naruszenia prawa., Brak było podstawy prawnej do nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej...

II SAB/Wa 250/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

nadany rygor natychmiastowej wykonalności spowoduje, iż Rektor ASP niezwłocznie zdobędzie lub odtworzy zaginione dokumenty w szczególności, iż kwota którą otrzymały...

II SA/Wa 1453/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-14

§ 1 pkt 2 KPA,, 7. zobowiązanie Rektora [...] w [...] do wydania wnioskowanej dokumentacji w terminie 14 dni i nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,, 8...

II SAB/Gd 141/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-02

umorzeniu postępowania), a także dla rozstrzygnięć podejmowanych z urzędu (np. o rygorze natychmiastowej wykonalności)., W świetle powyższego, dane objęte sentencją wyroku...
1   Następne >   2