Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Go 288/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-05

lub na wniosek strony skarżącej, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej...
wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § 2 p.p.s.a.). Stosownie do art. 61 § 3 p.p.s.a. również sąd może na wniosek skarżącego...

III SA/Gl 248/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-04-26

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności innym środkom nadzorczym, zwłaszcza o charakterze personalnym. O prawomocności rozstrzygnięcia nadzorczego stanowi art. 98 ust. 5...
i wykonalne. Wydanie zarządzenia zastępczego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego nie wywołuje bowiem skutku w postaci jego natychmiastowej wykonalności. Każdy...

III SA/Gl 251/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-04-27

, co do której stwierdzono nieważność w całości lub części. Oznacza to tym samym, że niemożliwym jest nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności innym środkom nadzorczym, zwłaszcza o charakterze...
wygaśnięcia mandatu radnego nie wywołuje skutku w postaci natychmiastowej wykonalności i radny (przewodniczący rady) może skutecznie zwoływać sesję rady gminy i im przewodniczyć...

III SA/Gl 249/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-04-26

, nie jest możliwe - zdaniem pełnomocnika strony skarżącej - nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności innym środkom nadzorczym, zwłaszcza o charakterze personalnym takim...
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego nie wywołuje bowiem skutku w postaci jego natychmiastowej wykonalności. Każdy radny, którego zarządzenie zastępcze dotyczy może zatem...

III SA/Gl 253/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-04-26

, nie jest możliwe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności innym środkom nadzorczym, zwłaszcza o charakterze personalnym. O prawomocności rozstrzygnięcia nadzorczego stanowi art. 98...
wykonalności i skuteczności decyzji administracyjnej. Odesłanie z art. 98 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym dotyczy jedynie odpowiedniego stosowania przepisów ustawy Kodeks...

III SA/Gl 247/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-04-26

fakultatywne wykonania uchwały - w art. 91 ust. 2. Wobec takiej regulacji prawnej, nie jest możliwe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności innym środkom nadzorczym...
zastosowania przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przedmiocie wykonalności i skuteczności decyzji administracyjnej. Odesłanie z art. 98 ust. 4 ustawy...

III SA/Gl 252/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-04-27

organu samorządu terytorialnego, co do której stwierdzono nieważność w całości lub części., Oznacza to tym samym, iż niemożliwe jest nadanie rygoru natychmiastowej...
regulujące wykonalność (skuteczność) decyzji administracyjnych. Przepis art. 98 ust. 4 nakazuje jedynie odpowiednie stosowanie do rozstrzygnięcia nadzorczego przepisów...

III SA/Gl 250/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-05-10

natychmiastowej wykonalności innym środkom nadzorczym, zwłaszcza o charakterze personalnym. O prawomocności rozstrzygnięcia nadzorczego stanowi art. 98 ust. 5 ustawy...
, nie będącym decyzją załatwiającą sprawę indywidualną. Wobec tego nie mają tutaj zastosowania przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przedmiocie wykonalności...

III SA/Gl 254/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-06-03

. Wobec takiej regulacji prawnej, nie jest możliwe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności innym środkom nadzorczym, zwłaszcza o charakterze personalnym. O prawomocności...
bowiem skutku w postaci jego natychmiastowej wykonalności. Każdy radny, którego zarządzenie zastępcze dotyczy może do czasu uprawomocnienia się tego rozstrzygnięcia...

II SA/Wa 1260/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-10

naruszaniu prawa., Wojewoda [...] wezwał więc ponownie, pod rygorem art. 96 ustawy o samorządzie gminnym, Wójta Gminy K. Pana H. D. do natychmiastowego zaprzestania...
[...] omawianym pismem z dnia [...] marca 2005 r. wezwał Wójta Gminy K. H. D., pod rygorem podjęcia działań prawnych określonych w art. 96 ustawy o samorządzie gminnym...