Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gd 1509/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-10

Odwoławczego w G. z dnia 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem Samorządowe...
2017 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta G. z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia kwoty dotacji podmiotowej wykorzystanej...

I SA/Bd 576/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-11

za niedopuszczalne, albowiem do dnia podjęcia egzekucji nie zostało doręczone postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Zdaniem Skarżącej, postanowienie takie winno...
, albowiem zostało prawidłowo złożone. Oznacza to, że postanowienie (o rygorze natychmiastowej wykonalności) prawidłowo dotarło do adresata. Konsekwentnie, w zakresie...

I SA/Gl 111/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-26

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie określenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi oddala skargę. Zaskarżonym...
I SA/Gl 213/18 po rozpatrzeniu zażalenia A z siedzibą w R. na postanowienie Prezydenta Miasta R. z dnia [...] nr [...] o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Bd 611/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-14

postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. W związku z powyższym, w tytule wykonawczym błędnie określono, iż egzekwowany obowiązek jest wymagalny., Postanowieniem...
postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności stwierdził, że w przypadku złożenia pełnomocnictwa do akt postępowania podatkowego, będzie miało ono znaczenie...

I SA/Bd 158/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-09

B.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. oddala skargę Decyzją z dnia...
podatkowej przez przyjęcie, iż zaistniały przesłanki do nadania decyzji nieostatecznej z dnia 15 września 2011r. rygoru natychmiastowej wykonalności. Zdaniem Skarżącego...

I SA/Bd 131/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-04-11

pierwszej instancji rygoru natychmiastowej wykonalności. W jej ocenie postanowienie w tym względzie nie weszło do obrotu prawnego, albowiem nie zostało prawidłowo...
doręczone Skarżącej. Jednocześnie zarzut nieprawidłowego doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nie mógł być przedmiotem rozpatrzenia...

I SA/Bd 132/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-04-11

pierwszej instancji rygoru natychmiastowej wykonalności. W jej ocenie postanowienie w tym względzie nie weszło do obrotu prawnego, albowiem nie zostało prawidłowo...
doręczone Skarżącej. Jednocześnie zarzut nieprawidłowego doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nie mógł być przedmiotem rozpatrzenia...

I GSK 2166/18 - Wyrok NSA z 2022-02-11

Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie określenia kwoty dotacji podlegającej...
wykładnię polegającą na przyjęciu, iż w stanie faktycznym sprawy zachodzą okoliczności uzasadniające nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności...

III SA/Łd 726/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-09

i 2 k.p.a. nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Prezydenta Miasta G. Nr [...] z dnia [...] w sprawie określenia należności z tytułu dotacji...
czerwca 2017 r. Rozstrzygnięcie o rygorze natychmiastowej wykonalności wchodzi do obrotu prawnego i staje się wiążące dla organu administracji publicznej z chwilą...

II GSK 1278/12 - Wyrok NSA z 2013-12-03

nie była ostateczna, a nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności postanowieniem z 17 listopada 2010 r. nie było skuteczne w związku z brakiem prawidłowego doręczenia...
zaskarżone postanowienie., W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że kwestia wymagalności zobowiązania związana z wykonalnością decyzji, czyli nadaniem rygoru natychmiastowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   24