Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Ol 799/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej regularnego przewozu osób 1. uchyla...
o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w przypadku wydania pozytywnego rozstrzygnięcia. Wnioskodawca wyjaśnił, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności...

VI SA/Wa 2707/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-27

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności...
nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uchyliło zaskarżone postanowienie., Do wydania niniejszego postanowienia doszło w następującym stanie faktycznym...

VI SA/Wa 21/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-04

z dnia [...] września 2014 r., nr [...] odmówił wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności., Strona pismem z dnia [...] września 2014 r. wniosła zażalenie na ww...
wykonalności, z zastrzeżeniem ust. 6. Powyższa regulacja oznacza, że podstawą nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] czerwca 2014 r...

I OSK 335/12 - Wyrok NSA z 2013-06-26

. uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii A B T na okres od [...] lutego 2010 r. do [...] lutego 2013 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art...
odwoławczego Starosta prawidłowo prowadził postępowanie, a nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności było uzasadnione możliwością zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego...

II SA/Bd 554/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-07-15

nadając rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności. Powołując się na orzeczenie Instytutu Medycyny Pracy w Ł. z ....14- Nr ..., którym stwierdzono bezterminowo...
uznanie, że decyzji organu I instancji należało nadać rygor natychmiastowej wykonalności, podczas gdy w rzeczywistości brak było przesłanek 'niezbędności', które wskazywałyby...

I OSK 2682/12 - Wyrok NSA z 2014-04-01

., nr [...] w części dotyczącej zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności oraz uchylił decyzję Prezydenta Miasta T. z dnia [...] stycznia 2012 r. w części dotyczącej zastosowania...
rygoru natychmiastowej wykonalności; w pkt 2. oddalił skargę w pozostałym zakresie; w pkt 3. stwierdził, że zaskarżona decyzja w zakresie określonym w pkt 1. wyroku...

II SA/Ke 52/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-03-19

transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu I. uchyla zaskarżoną decyzję w części utrzymującej w mocy rygor natychmiastowej wykonalności...
nadany decyzją organu I instancji, II. uchyla decyzję organu I instancji w części nadającej rygor natychmiastowej wykonalności, III. w pozostałej części skargę oddala, IV...

VI SA/Wa 1023/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-22

, a w konsekwencji życia i zdrowia użytkowników ruchu drogowego, decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności w odniesieniu do samego nośnika reklamowego zawierającego...
w przedmiotowej sprawie., Niezależnie od powyższego inwestor podniósł, iż całkowicie nieuprawnione było nadanie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Według...

VII SA/Wa 2352/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

wykonalności, II. w pozostałej części skargę oddala, III. stwierdza, że zaskarżona decyzja w części dotyczącej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nie podlega...
, stosownych zmian w RRJ 2009/2010 w terminie do 30 kwietnia 2010r., Decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności wskazując na ważny interes społeczny wymagający korekty ww...

II SA/Bd 1025/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-05

i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I Instancji,, b/ wstrzymanie wykonalności decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności,, c/ nakazaniu...
organowi I instancji zwrotu stronie dokumentu prawa jazdy nr [...],, 3. wstrzymanie wykonalności decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności,, 4...
1   Następne >   +2   +5   +10   100