Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 1757/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-30

. 5 pkt 1, art. 154 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach oddalił odwołanie w całości i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
decyzji nieostatecznej ma charakter wyjątkowy, dlatego też przesłanki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie mogą być interpretowane rozszerzająco...

IV SA/Gl 357/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-28

[...] Oddziału Wojewódzkiego NFZ orzekł oddalić odwołanie oraz nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W motywach uzasadnienia organ w pierwszej kolejności wskazał...
zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia powyżej 150 000 osób - ryczałt miesięczny, kod postępowania [...] i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Dokonując...

VI SA/Wa 1525/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

odwołanie skarżącej i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, stwierdzając, że ocena przedłożonej przez skarżącą oferty została dokonana prawidłowo, wg kryteriów...
klauzuli rygoru natychmiastowej wykonalności mógłby wywołać wątpliwości co do możliwości zawarcia umów z wybranymi świadczeniodawcami., Uznając trafność zarzutu...

III SA/Gl 1456/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-18

rygoru natychmiastowej wykonalności nie spełniają warunku art. 108 k.p.a. z uwagi na brak wykazania przez organ, okoliczności wskazujących na niezbędność niezwłocznego...
konkursowego, z czego Wnioskodawca skorzystał., Nietrafny jest również zarzut Wnioskodawcy kwestionujący nadanie decyzji Dyrektora [...] NFZ rygoru natychmiastowej wykonalności...

VI SA/Wa 1710/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-11

instancji, a także wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności w/w decyzji na podstawie art. 135 Kpa., W złożonym odwołaniu S. w P. zarzucił [...] Oddziałowi Wojewódzkiemu...
rygoru natychmiastowej wykonalności Organ zaznaczył, iż umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawierane...

II SA/Bd 769/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-28

. nr [...], Dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w B. oddalił wniesione odwołanie i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu...
tego kryterium z kontynuacją świadczeń przez oferenta. Skarżąca wniosła o uchylenie decyzji i uchylenie rygoru jej natychmiastowej wykonalności. Podniosła, że w toku konkursu...

VI SA/Wa 2640/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-25

nr [...], na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu do organu II instancji skarżący zarzucił wydanie decyzji organu I instancji...
rozstrzygnięcia oraz błędne zastosowanie art. 108 § 1 k.p.a. - poprzez niewłaściwe nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Po rozpatrzeniu odwołania, Prezes...

VI SA/Wa 3270/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-12

, ponowne przeprowadzenie konkursu i uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności., Zdaniem spółki w czasie negocjacji ustalono zbieżne stanowiska do zawarcia umowy...
przyczyny. Nadanie natomiast decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ogranicza tym pacjentom dostęp do świadczeń., Po poinformowaniu spółki o prawach strony...

VI SA/Wa 662/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-29

publicznej poprzez odmowę udostępnienia dokumentacji postępowania;, naruszenie art. 108 k.p.a. poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Pismem z [...] marca...
nadużycia art. 108 § 1 kpa poprzez nadanie decyzji Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Funduszu rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, kiedy nie zostały spełnione...

II GZ 66/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-16

rygorem natychmiastowej wykonalności. Trzeba mieć zatem na uwadze, że ratio legis wprowadzenia przez ustawodawcę takiego rygoru jest konieczność zapewnienia ciągłości...
rozstrzygającym konkurs ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nadano ustawowy rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ich szczególny charakter...
1   Następne >   +2   +5   +10   20